News

Isiputshukile eyezeNdidane

fgd

Aputshukile ‘Amazinyo Abushelelezi’. Ezibuhlungu zithi sekwenzeke iphutha kwaphuma ingoma emnandi yezNdidane eyisihloko sale album ethi ‘Amazinyo Abushelelezi’. Ucwaningo lusaqhubeka kanti uPotso uzwakalise ukuphatheka kabi okukhulu. “Bafwethu angibingelele ekuseni nje kusa bese nginazisa nganazi izindaba ezibuhlungu ezithi sekwenzeke iphutha kwaputshuka ingoma. Ngihlangabezwa izinduna zithi zizwa le ngoma isigcwele kuma social media asazi kwenzeke kanjani. Ngithi anginazise ukuthi kunganimangazi lokho ngoba yiyo yona siphatheke kabi ngoba iphume ngesandla sobunxele”.

Recent Posts

 

“Ngiyadumala kakhulu ngokuthi le ngoma iphume kanje kodwa sisazama ukuthola ukuthi kwenzeke kanjani ngoba besithi zonke izikhala sizivalile nje. Maduzane nizozwa ukuthi kuqhubekani nge-album yonke mhlawumbe izodedelwa maduzane lungakafiki usuku obekumele idedelwe ngalo kodwa angisho ngoba uphenyo lokuphuma kwale ngoma lusaqhubeka. Zimbi zona izindaba kodwa ingoma imnandi uzozizwela nawe mthandi wengoma”. Kusho uPotso.

 

Badinwe bathelwa ngamanzi abathandi beZendidane uma beyizwa le ndaba ngoba bezwakale sebethi “Kuyacaca ukuthi kunenyoka ekhona ngaphakathi eDown town efuna ukuputshuzela uJulukile le ngoma. Sibuhlungu emoyeni kodwa futhi siyathokoza uma kuputshuka into emnandi kanje ngoba ayi imnandi Commander mfana khuphuka kuleyo ndawo”.  Kusho uLungisani umfoka Zondi.

 

Iteki Le Commander Ximba lithi lishaqekile uma seliyizwa le ngoma isiculwa abanye abaculi engabala kubo uSomnandi noShwi. “Ngishaqekile mina ngoba bengazi ukuthi ayikaphumi le ngoma. Ukuyizwa isiculwa oSOmnandi noShwi, nginayo ngisho ivideo yakhona becula kodwa ayikho clear kangako”. Kuphetha Iteki.

Majotha ‘Unkonka ogoqe kathathu release date

daearr

Konakele mhlaka 6 Decemcer 2019. Igcokama elisha ngapha, uMajotha ngapha. Zibanga igama. Omunye Indlabeyiphika omunye Indlabeyiphika yangempela, kazi iyozala nkomoni. “Kunjengoba sengimemezele. Noma kanjani mhlaka 6 kuZibandlela abathandi bomculo bazobe bezitika ngengoma enkulu ehlala inkulu njalo yomculi abamthandayo nabamuzwa kangcono kunabanye ngoba yena unengoma enkulu kuneyabo. Ngiyezwa ngandlebenye kuthiwa akumina ngedwa engikhipha ngalolosuku angindaba ke futhi nanalokho ziyoshiyana ngomshefezo”.

Recent Posts

 

“Engingakusho nje ukuthi uma kunomculi okhipha kanye nami ngalolosuku uyobe evelelwe ngoba eyami ingoma eyobe idla umhlanganiso. Thula ulalele emarank nasemataxin ubuye uzongitshela ku inbox ukuthi uzweni. Unkonka uzobe ugoqe kathathu. Ngichazwa ukuthi lesi sihloko sikhethwe abathandi bomculo ngoba besizwa ukuthi sishaya khona. Ngithike kunina nonke nina bakaPhunga noMageba kunjalo mhlaka 6 akusadluli nakancane iyeza inkunzi yenu”. Kusho uMajotha.

 

EzeGcokama elisha ziphume celeni uma ziyizwa le ndaba. “Ngeke athengwe muntu lomuntu. Ubhayize kakhulu bekungamele akhiphe kanye neGcokama elisha. Angazi ngingenza njani ukuze abaculi bakithi befunde ukuzibona ukuthi bakuliphi izinga ngokwengoma. Awukwazi ukuziqhathanisa nezinkunzi ezifana nabo Mthandeni noKhuzani ngoba bayathandwa kakhulu labo bantu uma kukhiphe bona kuma yonke into”.

 

“Siyazi ukuthi uMaskandi umculo wamashinga nezinsizwa kodwa after all bacula nje, badinga imali. Umculo uyibhizinisi. Ngiyakhathazeka kakhulu emoyeni uma ngibona abaculi abanekhono njengoMajotha behluleka bencama ukumaketha umculo wabo ngendlela. Ekugcineni kukhala bona futhi bethi bayacula kodwa abathengwa kanti ibona abangakwazi ukukhetha usuku lokukhipha” Kusho uMhlengi Mhlengza.

Ijongelihle CD launch

gag

Ikhiphe kanje. Ijongelihle lizohlanganisa abaculi abaningi abadume ngengoma enkulu mhlaka 17 November eGoli eThembisa. Kuloluhlu lwabaculi kuvela amagama abathokozisayo kakhulu abalandeli kwazise abavamile ukuvela emcimbini emningi emkhulu. “Ngithe angicele izinsizwa zakithi engizaziyo ukuthi zinesiphiwo esihle kakhulu ekushayeni ingoma ukuthi zifike zizongeseka kulo mkhankaso. Nginxusa kakhulu abalandeli enhla nasezansi kulolonk elikaMthaniya ukuthi bephume ngobuningi babo bezohlanganyela kanye nathi”. “Ngibophele iskeam esistrong kakhulu ngoba ngivale ngezihlabani ezifana naboSgwebosentambo noBobo umfana wepiki. Izinsizwa lezo ezaziwayo kakhulu endimeni yomculo kanti igama zazakhela zigijima nezinsizwa ezihlonishwayo kule ndima.

Recent Posts

 

Ngiyabonga ukuthi zonke izinsizwa engizicelile zidele konke ezikwenzayo ngoba phela kubhizi ngalamalanga unyaka uphelile kuyaphunywa kuyangenwa estudio. Ngibonga angikhawuli kubafwethu ngokuvuma ukuba nami”.

 

“Kunengoma ethandwa kakhulu abathandi bomculo ethi ‘incane ingoma kubaculi abadumile’ ngithi nje ngalolusuku izobe idlalwa kakhulu ukuze bezithole bethokozile kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Bese ngibonga kubafwethu abathenga umculo wejongelihle ezitolo bafwethu isandla sedlula ikhanda. Angilutho ngaphandle kwenu, bese nginxusa nalabo abasakholelwa ekuthengeni emgwaqeni nabasendelana umculo ngowhatsap ngithi kahleni sizwe sakithi ibuhlungu leyonto”.

 

“Icwecwe lamike lizobe litholakala ngenani eliphansi kakhulu ngicela abathandi bomculo befike ukuze bethole ungqo walo. Iphathana kabi lento yokuzwa unconywa kuma socila network kuthiwa ushayile kodwa ube ungaboni lutho oluza kahle emakethe. Yingakho sikhetha ukwenza wona ama-cd launch lawa ngoba sisuke sibanika thina mathupha abantu umculo ongu original”. By Ijongelihle.

Majotha ‘Unkonka ogoqe kathathu’

75584998_2705284376200079_4275855679375278080_o

Sezihubela sakusha. Sekusele kancane lidume izulu libalele ilanga njengoba unyka ugoqwa nje. Ugoqwa nje, uza nezimnandi endimeni yomculo njengoba sazi ukuthi lezi izikathi zokudla kwendlebe. UMajotha ongomunye wabaculi abavunyiwe kakhulu ngengoma enkulu nenomlayezo oyisimanga kule ndima uselumemezele usuku azkhipha ngalo kanye nesihloko. “Kushuthi ngike ngathatha isikhathi ngakhulumisana nabathandi bomculo wami

 

ngababuza ukuthi isiphi isihloko abangasithanda, ngabanika zaba ntathu enginazo emqondweni. Njengenhlala yenza ke baye banginika isihloko abasizwa sihlabahlosile nabangathanda ukuthi kube isona esiphambili kule album yami. Isihloko ke sithi ‘Unkonka Ogoqe Kathathu’. Okuningike umuntu uyokuzwa engomeni ngoba angikholelwa ekukhulumeni kakhulu kodwa ngikholelwa ekushayeni ingom ngivale umlomo”.

 

“Noma kanjanike mhlaka 10 December 2019 iyaphumi i-CD kaMajotha enezingoma ezizokushiya ubambe ongezansi. Ngiyabonga kakhulu kubathandi bomculo abangiseka kule album engiykhiphe maphakathi nonyaka ngaphansi kwe-album yami entsha ethi Indlabeyiphika yangempela. Ihambe kahle kakhulu leyo album ngike ngafisa nokuyiyeka iqhubeke kodwa abathandi bomculo bathi abafuni ukubulawa indlala ngalamaholidi ngase ngithi angikhipheke”. Kusho uMjaotha.

 

Abathandi bomculo bathi akakwazanga ukucupha izikhala njengoba ezokhipha kanye nezinkunzi sekubhizi. Bakholwa ukuthi bekumele asheshe ayidedele ukuze izodayisa kahle. “Ngiyaphoxeka mina njengomlndeli oqavle wale nsizwa ngoba bengithi izoshesha ikhiphe. Angazike noma isalinde ukuzwa ukuthi uSkhova uza nani yini ngoba cha bekungamele akhiphe ngoDecember”. By Khehloh Mzolo.

UMzukulu uyivumile ekaMroza

75291704_824851534610706_1333957013243166720_n

Ukuthula kwami akusho ukuthi ngiyisilima, ngiyohlala ngikhala izinyembezi. Le ngoma iphethe umlayezo oyisimanga. Akumangazi ukuzwa uMzukulu ongomunye wabaculi ovunyiwe ngokushaya ingoma enkulu kuleli, ephumela eshashalazini eyigcoba le album. “Ngichazwa indlela akawudlulisa ngakhona umlayezo wengoma yakhe. Ube esevala ngokulanda uzakwethu naye okwaziyo ukungena ahlale entweni

bese kuvele kuthi neh!! Ngithi akakhuphuke njalo umfoka Fakude nokunguyena osahleli phezulu kule ndima yomculo osashaye unyaka ngengoma yakhe esuka kuyo le ndima. Ngike ngazipha isikhathi ngayilalela yonke le album yale nsizwa cha kuthi angibonge ngokudla kwendlebe asenzele khona thina nabathandi bomculo”.

 

“Bese ngimnxusela kubathandi bomculo enhla nasezansi ukuthi imnandi ngokulandwa esitolo sangempela phela ngane zakwethu. Ayikho into ebuhlungu njengokuzwa ingoma yakho idlalwa umhlaba wonke kodwa kube kungekho okukujabulisayo wena mnikazi wayo. Uyabona le ngoma kaFakude idinga thina bathandi bomculo ukuthi siyithathe siyibeke la okumele ngabe ikhona vele”.

 

“Uyabona uma esethi asiyempini ngivele ngikhumbule ezamzukwana madoda ngoba phela lo mculo wethu udalelwe khona vele ukusikhumbuza emumva. Ngichazwa nawukuthi akasuye umuntu wodlame nomuntu owande kakhulu ngomlomo kodwa uhlala ezwini lengoma nje kujabule abantu. Phambili nge-album kaMroza. Izinyembezi zesilima”. By Mzukulu.