COVER PHOTO AND MORE

Home | Photos

Maskandi slide show

 • rftyg
 • erdfg
 • tyghtyuh
 • wserdtfv
 • rftytybhuj
 • rtfvgh
 • edrtfyg
 • indlabeyiphik
 • tygh
 • ertf
 • hjn
 • xerdctfg
 • rftyg
 • drtyg
 • 5rfty
 • 6fty

BREAKING MASKANDI NEWS AND UPDATES!!

Lapha uzothola izindaba ezishisayo noma ezihamba phambili ngalelo sonto, uphinde uthole izimemezelo kanye nakho konke okuzobe kusematheni ngalelo sonto. Bese uziwashela amehlo ngezithombe zabaculi obathandayo kanye nezabalandeli bomculo abagqoka kahle abazithandayo nabathanda amanzi.

 • Izinkulumo zabalandeli
 • Izinkulumo zabaculi nezimemezelo
 • Amacwecwe amasha
 • AMavideo athilendayo
 • Imihlangano yabalandeli
UMajotha uthembisa enkulu ingoma

Emveni kokuzwa icwecwe elillodwa, single track kaMajotha, bathokoze.

Iyathilenda ekaMajotha

Abalandeli asebezitholele leli cwecwe elisanda kuphuma abawuvali umomo bencoma ubuciko

Zicwebile kuJaiva

Akafunanga ukuphawula ngalokho kodwa uthe uzomemezela uma sekukhona izinguquko nom

Bathokozile ngamaNguni Amahle

Buka nje umfoka Khuzwayo uyeke lento yokuthukana nabaculi washaya ingoma

Lishaye udaka Igcokama

Lo mshophi wokuhambela ubala ezweni elikude njengkapa lodumo lehlele abantu abaningi emculweni kaMaskandi. UKhuzani umfoka Mpungose uzithole esethola into akazohlekisa ngayo isonto lonke kwazise ubengayile yena lapho. “Cha mina angihleki muntu bengizishuthela nje isithombe ngisebhanoyini ngazisa abantu ukuthi kunezinto okumele uzijwayeze ukuzibheka ngaphambi kokuba uzigijimele”. “Lolu hambo lwaseKapa beluluhle kakhulu ukube alumoshwanga umhleli womcimbi. Ukuhleka into esazalwa ikhona futhi soze sife siyishiye. Angisho ukuthi ngihleka ngoba behambele ubala ngichazwa ukuthi lolu hambo nami bengingaya kulo kodwa ngathi no”.

Useyilungele iMpucuzeko

“Ngizwa nginokubadabukela laba abathi bazokwazi ukumelana nami kulo live engifuna ukuyobhubhisa ngawo laphana. Mfoka Mcineka zidedele ndoda ziqhuthane amakhizane ngoba kade zafunana. Uyabona kulokhu ngifuna kujaje ngisho encane ingane ngoba vele ngeke bengenze lutho ngokuba nabalandeli abaningi”. “Yayisho uma seknjenake Indidane ithi ‘Abazame okunyeee, Ehe!’. Nami ngisho njalo ke manje qhawe lami ngithi la owangibeka khona kuyashisa kodwa nginawo futhi maningi amanzi okucisha lowo mlilo. KwiMpucuzeko kuzocaca ngoba ngiyezwa kunendoda engifuna iqhude”. “Angisho kabi kodwa ngithi nongayidli inja uyolala eyidlile ngempelake kulokhu ngoba angithetheleli ngishaya ingoma kuphela plus ngiyazizwa ngivuthiwe ku-live”.

Mthandeni Live

Umehlulile futhi u-live

LUkube bukhona ubulungiswa emculweni ubezolalelwa uMajotha uma ethi alikhishwe Igcokama ngoba akuzi kahle uma sekumele lishaye live. Lento esiyibukiswe laphayana sibe sikhokha

UShwi unxusela iHlanganani

Nginxusa kubathandi bomculo wesintu ukuthi bengayifeli amathe iHlanganani ngoba iyafana lemkhakha

Ufisa ukuqashwa uBobo

Umculi kaMaskandi osenesikhathi ekhona kule ndima akanelisekile ngezinga lokuqashwa emcimbini kaMaskandi

Bawucima ngoParaffin abakaMgqumeni

“Sidlulisa ukubonga kubo bonke abancomayo nabagxekayo ngoba phela vele sisebenzela abantu ibona abasikhuthazayo”

Igcokamelisha liphusha uMacekeceke

“Inhloso yami nesifiso sami ukubona oMshovo belikhipha leli cwecwe ngenkulu impumelelo bese ngikhipha nevideo

By Mthandeni

Ikwelomhlaba ekaMthandeni

“Ngisezinhlelweni zokusiza oMshovo ukuthi bavelele nabo njengami. Angifisi ukuthi lezi nsizwa zigcine zingaziwanga kule ndima…

By Mdumazi

Uzoshaya ingoma uMdumazi

Zevile eshumini nesithupha enginazo kanti zonke zishaya esikhonkosini. Ngizokhetha zibe lishumi nanhlanu kuphela bese ..

SETHEMBE USATHOKOZILE NGOKUTHOLA KULELI KHASI LETHU ESIFISA UKUTHI UTHOLE KULO IZINDABA EZENZEKA EMCULWENI