Contact Us

Home | info@maskandimedia.co.za

Isililo seNjomane

Emculweni kunjalo nje, nathi sla esikhona namhlanje sisuka kude. Abaningi abazi ukuthi imvelaphi yethu injani kodwa basibona sesilapha nje. Bengingakezwa lutho kuye uShilisi kodwa ngizomfisela..

Uselungile uPotso

Zikhona futhi ziningi kakhulu izingoma. Kahle kahle enginazo kwamanje zisezingeni letriple disc kodwa ngizodonsa laphaya nalaphaya ngoba angifuni kuthiwe sengithe kodwa zona zikhona”…

Uthengiwe uShilisi

“Usekulungeke uShilisi ukugijima kule DVD yami engizoyikhipha maduzane nje. Okwamaphepha cha ngeke ngaphawula kukho ngoba angisiyona intatheli mina, engikwaziyo ukuthi ngizobe..

Umswenko ukwaGuqa

“Ngizothanda ukumcoma le nsizwa yakwaMpungose ngokukhetha umbala omuhle aknje osenza sizibone ukuthi sibahle uma siphakathi kozakwethu. Kuyisifiso sami ukuthi kubekhona..

Send us an your message

We are all over. Find us from our facebook page or twitter or simple send us an email. Leave us a message. If you have any information to share with us, or you want us to promote your new coming CD or music video or you want to talk to your customers or music followers, feel free and send us a message.

info@maskandimedai.co.za

https://www.facebook.com/maskandinews/

https://twitter.com/MaskandiMedia

Seven days a week

Maskandi News!!

Goto news!!

Udinga ukwazi ukuthi kwenzekani endimeni kaMaskandi? Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ubani okhiphile, ozokhipha? Ufuna ukwazi ngemcimbi kaMaskandi kanye nezimemezelo? Cindezela ibhathini.