Uyalivuma Ibhova uQhosha

ijnk

Ukhumbule Ibhova uQhosha. Umculi owabe engumlandeli omkhulu weBhova ngaphambu kokuthi akhethe ukuzibambela yena mathupha uthi uhlala ahlale alikhumbule Ibhova. “Ngihlale ngihlale

 

ngimkhumbule ngithi hleze ukube usekhona ndoda ngabe akunjena. Phoke ngizothini kubani athini yena kumina ngoba phela siphila emhlabeni onamagada ahlabayo”.

 

“Ngeke singawakhumbuli amaqhawe akithi adlala indima enkulu ekuthenini sigxine sikuleli zinga esikulona. Ngikuqonda kahle kamhlophe ukuthi ukube wayengekho yena mhlawumbe nami ngabe angikho la ngikhona”.

 

“Yebo angikabi ndawo kodwa idirection engiya kuyo ikhomba ukuthi ingiholela endaweni eyiyona”.

 

“Kuyaye kuthi noma ngenza noma ngabe yini ehlangene nomculo bese umoya wami uyakhumbula ukuthi ngafika kanjani kule ndima”

 

“Bengingumlandeli omkhulu waleli qhawe kanti nasezibongweni zalo bengivela nje kakhulu. Ubunsizwa bebubuzwa kuye umfoka Maqhawe. Alale aphumule ngoba wayibeka induku ebandla”. Kuphetha uQhosha.

 

 

“Ngibethulela isigqoko ubuqhawe bakhe. Buka bangakanani asebethole udumo ngenxxa yakhe. Angingabazi ukuthi baningi okumele bevume ukuthi lo shuni weBhova iwona kanye obathathe wababeka la abakhona namuhla. Kushiwo kumuntu onjenake ukuthi kohamba izinsizwa kusale izibongo, nangempela zisele ziyamdalula”. Kuphetha uQhosha.