Unezikhalo ngamabhoza kaCothoza

Isikhalazo esivela kubathandi besicathamiya, ikakhulu abathandi bomculo kaMavula kuvaliwe bathi le nsizwa ibalidnisa isikhathi eside.

 

“Uma uthanda umculo uye ufise sengathi ungahlala uthola umculo omusha njalo nje uma uwudinga. Ngeke sakuphika ukuthi kunzima ukungena estudio kudinga nemali kodwa singabathandi bomculo”

 

“siyafisa ukuthi abaculi esibathandayo besenzele okuhle. Ngiyawathanda kakhulu amabhoza kaCothoza kodwa ngithanda ukudumala uma sengidlala ezindala kuphela”.

 

“Bengifisa ukuthi uMavula azame ngakho konke okusemandleni ukuthi akhiphe aphinde azame ukumpintshiswa futhi kwiMpucuzeko njengoba kwenzeka ngonyaka odlule. Kwaba kuhel kakhuu esengena estage kungalindele muntu sathokoza nathi thina bathandi besicathamiya”.

 

“Ngathanda nenkulumo yakhe. Wabke kahle kakhulu uMavula, impela engathi ingenzeka lento yokuthi kubekhona ukubambisana phakathi kukaMaskandi noCothoza ngoba siwumhlathi owazanayo. Uma kungenzeka nje impela ifinyelele kuMavula le ndaba bengifisa ukuthi ayithathele phezulu ukuze nathi sijabule njengezinye izingane”.

 

“Angisho kabi futhi angisoze ngisho kabi kodwa ngiyazinxusela nje kubaculi bakithi besiCathamiya ukuthi bengaphezi ukungena estudio besijabulise”.

 

“Bese ngibonga kwiHlanganani esanda kukhipha ulozolo lwengoma ngithi phambili ngomculo kaCothoza. Ngakhula ngiwudlala kakhulu futhi ngiwucula ngisafunda nje bengima phambili ziholwe yimi uma singenelele ama-culture ezikoleni ngakho ukuba ngithanda lo mculo. Ngiyalimala uma ngizobulawa indlala yawo ngoba ngikhule ngawo”. Kubeka uDingeni umfoka Mbatha le phansi Obengwane kwelaseNquthu.

Categories Uncategorized