Ulenyusile izinga uMlungu

6fty

Sekuvele sekonakele ezitolo zomculo mthandi wengoma. Le nsizwa ezibiza ngoMlungu ikhiphe icwecwe elimnandi ngendlela emangazayo. Engasaqalike nokho, njengoba nale

 

yokugcina akagcine ngayo ukukhipha isashisa namanje. Kunengoma ethi sengiyahamba ungakhali sthandwa sami esanconywa nanamuhla kanti iyona eyenza abantu baba nothando lwale nsizwa

enekhono elimangazayo. “Njengoba ngicula nje ngenzela bona abantu ukuthi bethole into abayifisayo. Inhloso yomculo ukudlulisa umlayezo Kuyaye kumangazeke nokho ukuzwa abaculi befudumeza izingoma zakudala bekhohlwe ukuthi lowo mculi owaqopha leyo ngoma ngaleso

 

sikhathi kwakuno mlayezo akayefuna ukuwudlulisa uhambisana nento eyayenzeka ngaleso sikhathi”. “Uzwe umculi ejabula efa uma ezwa kuthiwa ingoma yakhe iyathandwa kanti hhayi ngoba bethanda umlayezo ukuthi iyabakhumbuza ukuthi konje kwake kwaba nje.

 

Ngiyaye ngizibuze umbuzo ke mina ukuthi laba abanezimo nabo kumanje ziyokhunjulwa ngani zona uma kungekho mculo noma kungekho ngoma ehambisana nazo”. “Ngibe sengithatha leli thuba ngangena estudio ngathi angishayele abantu ingoma emnandi ezobenza bezizwe bebusisekile”.

 

“Le album imnandi yonke kanti idlulisa umlayezo kubo bonke abantu. Ayigxilile ohlangothini olulodwa kodwa ijikajika nabo bonke abathand nabalalei bomculo ibathinte ngkwahlukana kwabo”.

 

 “Njengoba uke washoke bhuti, igcwele kumanje ezitolo zomculo bayazazi abathandi bomculo bazoyithola kanti babhaliwe nabantu abangaxhumana nabo ukuze bezitholele ama original odwa”. Kubeka uMlungu.