Uhamba yedwa uMashelela kwenomlayezo

rftyg

Imangaze abaningi ingoma kaMashelela. Esikhathini esiningi akuvamanga ukuthi usheshe uthole umlayezo osobala nojulile engomeni kaMasandi. Abathandi bomculo abawuvali

 

umlomo ngento abayizwe kule album kaMashelela esihloko sithi isihwele seshende. Lo mculi ushaye ingoma enkulu kakhulu kanti nomlayezo 

 

akawudlulisayo uyisimanga. Uma engaqhuba kanje baningi abazodlela ogageni.

“Kungithokozise kakhulu ukuzwa ingoma enkulu kangaka kulensizwa. Ikakhulu njengoba kuyinto eyivela kancane nje ukuzwa umlayezo kulo mculo wanamuhla. Phela sesiyaye sithenge nje silalele ngoba kuyathengwa kodwa sesijaha ukuzwa ukuthi ubani utheni kubani”.

 

“Akubanga njaloke kuMashelela njengoba umlayezo uwuthola kusukela engomeni yokuqala kuze kufike kweyokugcina ungakaze weqise nayinye”. “Uma engayibamba la akekho oyoba untanga yakhe emnyakeni engemngaki ezayo. Le nsizwa iqala ukucula ngangithi izosimoshela nje into yethu kanti angibuzanga elangeni”.

 

“Kuthe uma sengithenge le cd yakhe ngoba ngayikhipha nje impela esitolo ngayilalela, namanje uma uma ngiyilalele ngizizwa ngivuseleleka. Ngifisa sengathi nabanye abathandi bomculo bengathenga ama original belalele bephinde bexhase abaculi bakithi abasebasha ngoba nabo isinkwa sabo lesi”.

 

“Ngeke sivuke siyofesa sonke abanye bethu baziphilisa ngamakhono abo abazalwa nawo. Kuyathokozisake ukuzwa ikhono elinje ngoba baningi nabo ophoqi khono la emculweni sibabonile sathula nje ngoba siyazi bayazama nabo imsebenzi ayikho”.

 

“Ngimfisela inhlahla sengiphetha umfana engathi engaqhubeka njalo nje acule into ephilayo njengalena ukuze umculo wakhe uhlale ukuleli zinga okulo njengamanje”. Kubeka impemvukazi inhlebe yakoJobe eMsamo.