Lwabhuntsha uhambo lwaseKapa

buhjn

Wathi umhleli womcimbi Cha, azikho lomcimbi la. Uhleke kwavela elomhlathi uKhuzani umfoka Mpungose eyizwa lendaba. Kanti bekukade kuhlelwe kanjani khona lapho ngoba kubonakale

 

iinsizwa ezifana nabo Qhoshangokwenzakwakhe ziphutha eKing Shaka airport zizifihle ubuso

ngamakepisi ukuze zingahlekeki. Yonkale indaba sekufikiwe eKapa lodumo nokuyilapho okufike

 

 

kwatholakala ukuthi azikho lomcimbi. Ukubeke kwacaca uKhuzani ukuthi kuyaye kube kuhle uma uma ungumculi ukuthi ukwazi ukuba no YES no NO. Bekuvele kungahlelekile neze kahle ngoba nasimemo leso besivele singathembisi. “Engingakusho ukuthi namanje ngisekhona lapho eKapa lodumo ngilinde ukuPerformer nezami”.

 

“Uma ke kwenzeka ungibona sengitheleka eGoli ngingasaperformanga ungangibuzi ukuthi bengiyaphi ngoba kumanje sizilalele nabafana bami siziphumulele akukho okutheni esingakusho kumuntu ngoba umuntu uyohlala efuna ukuxolelwa kanti naye umhleli womcimbi sesivele samxolela same time”.

 

“Ngithi angibongele ubhuti uSgwebo ngokuwina indondo enkulu yeSAMA. Angikwazanga ukumbuka ngoba bengiseKapa ngiperforma khona. Oh eish I mean kwaMashu”. Kusho uQhosha ezihlekela.

 

Kulapho kuvele kwacaca khonake ukuthi ayikho ngempela lento ebihanjelwe abaculi. Kubikwa ukuthi abanye abaculi kuphoqe ukuthi bezame ibhasi uma sekubuywa ngoba phela kukude eKapa kanti nephakethe belingaqinile kahle.

 

Into enjengalena idinga ukukhuzwa ngoba udicilela isithunzi somculo wethu phansi. Okukabani ukuthembisa abalandeli bakho isonto lonke uthi uzofika uzobadlalela ujike ungatshelwa kusenesikhathi ukuthi ungabe eseza ngoba umcimbi awusekho.

 

Uma ingabhekisiswa ngeso elifanele le ndaba izoqhubeka kube sengathi akwenzekanga lutho kanti idinga ukukhuzwa ingakafiki ezingeni la ingeke isakhoneka khona.