Liphansi izinga kweka DSD

drtyg

Zilokhu zingene njalo izikhalazo ngezinga eliphansi lengoma kamfoka Mhlongo. Lo mculi owathatha isikhathi eside ukuthi akhiphe icwecwe langephasika ubashiye bedumele abalandeli ngengoma yakhe. Kuyamangaza ukuthi kukhala ngisho abathandi bomculo wakhe.

 

 “Ngineminyaka ngamlandela umfoka Mhlongo kodwa kulokhu ngithanda ukuphuma eceleni. Sihlala simeseka noma kukubi

silwisane nabamgxekayo kodwa hhay nami ngithanda ukudlulisa ukunganeliseki kwami ngale album yakamumva”.

 

“Uma umculi ethathe isikhathi eside ukuthi angene estudio kumele kuzwakale uma esebuya phakathi. Sabulawa indlala yengoma thina ngephasika silindele le nsizwa yako Njomane ukuthi ifike nengoma kodwa akubanga njalo”.

 

“Lezi nsizwa zasebenza neBhova umuntu esimaziyo ukuthi wayengashayi eceleni. Kungani zingabonelanga kuyena ukuthi wayenza jkanjani ukuthi album yakhe ibemnandi yonke? Siyazi ukuthi ngeke isiphiwo sabo sifane nesakhe kodwa uma ufunde kumutu uyaye ubone uma usugeja”.

 

“Siyethemba izinyembezi zethu ngeke ziwele phansi ngoba uma kuqhubeka kanje uzohanjelwa abalandeli uNjomane. Akudlali ukuchonyelwa abanye abafana ngengoma yeqhawe labo uzwa vele nawe ukuthi baqinisile inkulu vele kuneyeqhawe lakho”.

 

“Asidingi lutho olutheni sidinga ushontsho kuphela. Uma ezokhipha ngemumva kwesikhathi umculi akasenze sibone phela ukuthi ubehleli nje ubepheka kungathuleki nje.

 

Umfoka Dlamini eNquthu ukhala nje akuyena yedwa obona kanje. Baningi bekhala kodwa bekunganakiwe ngoba kuthiwa bayazikhalisa ngoba bethanda omunye umculi.

 

Isikhalo somuntu othanda umculo wakho kumele silaleleke kubekhona ukushintsha kwezinto estudio. Siyethemba uyasizwa isililo umfoka Mhlongo.