Lihluleke lancama Igcokama ku-live

rtfvg

Beziqhathwe phansi edukwe kwamagagasi olwandle koweMpucuzeko 2019. Uziqhathe umfoka Mcineka maqede wanika Igcokama ithuba lokudlala live njengenhlala yenza. Babuye bedumele abathandi bomculo abebebheke lukhulu kule nsizwa njengoba yayithembisile.

 

Akubanga njalo ke nokho njengoba umfoka Manqele ehluleke waze wabuyela izikhawu zaze zabantathu ezama ukuhlanganisa kodwa kunhlanga zimuka nomoya. Kuzwakale omunye wabalandeli esethi ubeqinisile uMajotha kule album yakhe entsha uma ethi sekusele

ukuthi sikhishelwe Igcokama ke manje ku-live ngoba ubulala umculo ekubeni bewusebenzela kanzima kanje. “Kungiphathe kabi kakhulu ukubona umculi odume njengeGcokama ephoxa izihlwele eziningi kangakaya ngento engenzima nakangako”.

 

“Ukube bukhona ubulungiswa emculweni ubezolalelwa uMajotha uma ethi alikhishwe Igcokama ngoba akuzi kahle uma sekumele lishaye live. Lento esiyibukiswe laphayana sibe sikhokha izimali ukuyobuka amaciko kaMaskandi eshaya live phambi kwethu ayibanga yinhle neze”.

 

“Uma siya laphana sisuke sidele konke ebesingakwenza emakhaya nasezindaweni la esizama khona isinkwa semihla ngemihla kodwa lento esifike sayibona laphayana ayisoze yahlala kahle emehlweni nasezindlebeni zethu”. Kuphetha uBuyi.

 

UMajotha akalitholanga ithuba elanele lokuphawula ngalolu daba kwazise ubesephuthuma isikhathi kodwa uthe “Kade ngayisho le ndaba ngathi lomfana akaphume laphayana ngoba usimoshela umculo kanti siwusebenzela kanzima”

 

“Abahleli bemcimbi ezayo koba kuhle uma bebonile ukuthi noma engavele achithwe lamanzi ngoba ayikho le nkukhu”. Kubeka uMajotha.