Ligijima kukhale abafana Igeza

ali mgube

Idla ubhedu eyeGeza lakwaMgube

Zithole ukugxekeka izihloko eziningi ngaleli phasika. Iningi lazo bezithanda ukungajwayeleki kodwa zagcina zijwayeleka ngoba bekwazile ukuzichaza abanikazi bazo. Uzokhumbula isihloko ebesidla

 

ubhedu kakhulu sesitayela sezinja. Kanti nesika Ali umfoka Mgube bekukholakala sengathi ngeke

siphusheke kahle ngoba kade sithanda ukusho into engajwayelekile. Kubadidile abaningi ikakhulukazi abaculi ukuzwa ukuthi lezi zihloko

 

zihamba kahle kakhulu emakethe. Igcokama lalishaya igolide kanti naye umfoka Ndukuzempi uyayincoma eyakhe uthi imenzele omuhle kakhulu umsebenzi. Lo mculi oseneminyakana impela ekhona endimeni uthe akakhali ngalutho ngendlela akabona izinto zihambe kahle ngakhona kule album yakhe yakamumva.

 

“Ngeke ngiqambe amanga. Lwake lwangishaya lona uvalo uma ngizwa abantu bethanda ukukhuluma kabana ngalesi sihloko sami. Phela singabaculi babantu siyalalela uma abantu bebeka imibono yabo. Bangitshela nami bathi ngizodlalwa kanjani emsakazweni ngoba phela ngeke umsakazi ekwazi ukubiza isihloko sale album”.

 

“Ngathi ukuthuka mbijana ngabuye ngathi no phela sengimdala la endimeni ngeke ngithi ngimdala kangaka ngibe ngithi ngizocula into ehlambalazayo. Nangempela kuthe uma sebeyizwa abantu ukuthi ayethuki muntu futhi ayihlambalazi muntu bayithokozela kakhulu. Namanje nje isahamba kahle kakhulu ezitolo ngisazikhalelake nokho kubantu

 

ukuthi beqhubeke bewuthenge umculo wami ngoba phela thina asisebenzi kumlungu. Umsebenzimwethu esithola ngawo ukuziphilisa sakhe nemizi yobaba iwo wona lo. Ngiyaye ngiphatheke kabike uma ngizwa umuntu encoma ethi lishayile Igeza lakwaMgube kanti usho udlali fake yami”. Kubeka Igeza lakwaMgube.