Kucwebe iziziba ngama AK

vfved

Uthule du uJaiva Zimnike

Akwandile ukuthi umculi onjengo Jaiva Zimnike aphelelwe amandla okungena estudio. Usekantsha ubomvu lo mculi njengoba ayiqala lento esahamba neBhova nje. Bekulindeleke ukuthi akhphe icwecwe

 

elisha ngePhasika kodwa akukaze kwenzeke lutho. Wagcina ngokuthembisa abathandi bomculo

 

wakhe ukuthi ayeza AMA AK47 ngephasika. Akafunanga ukuphawula ngalokho kodwa uthe uzomemezela uma sekukhona izinguquko noma umnyakazo okhona mayelana nokukhipha.

 

“Ngikuqonda kahle kamhlophe ukuthi ngisebenzela abantu kanti nabo bayakuqonda ukuthi nami ngingumuntu. Wonke umuntu ubuye abematasa ngezinto eziningi”.

 

“Angiphelile amandla kodwa kunezinto okumele ngizidlulise ngaphambi kokuthi ngingene estudio. Thina sakhuliswa kahle safundiswa inhlonipho nokuthi awubangwa umsindo uma usemanzini. Abathandi bomculo bazokwazi ukuthi ngiqonde ukuthini”.

 

“Engizokucela kubathandi nomculo kaJaiva ZImnike ukuthi asihlangane kwiMpucuzeko bezobona inkunzi yabo igila izimanga njengenjwayezi”. Kubeka uJaiva.

 

Sebengaze bemangale bona abathandi bomculo. Le nsizwa iyaziwa ukuthi inekhono eliyisimanga. Ukunyamalala kwayo endimeni kwenza kube nzima kakhulu ukwamukela kubathandi bomculo ngoba indlala yengoma ayemukeleki.

 

 

“Impela kuthanda ukuba umqansa ngoba le nsizwa yasijwayeza ukuthi njalo ngephasika siyalithola icwecwe. Kuyaqala ukuthi siye emakhaya singaliphethe icwecwe layo maqede ingasho lutho noma sekudlule amaholidi. Kodwa siyakuqonda kahle kamhlophe ukuthi ungumuntu naye unama bhizi ambhekile okumele adlule kuwona”.