Ithole indawo kubantu ekaDlubheke

Paste your code here.

Badlulisa ukuthokoza nokuneliseka ngendlela le album yamanguni amahle ishawe kahle ngakhona. UDlubheke nongumholi waleli qembu kanti futhi uyena odidiyela zonke izinto ezithinta lona, ubeke inselelo waphinde wayemukela.

 

Lo mculi osekhulile impela endimeni kanti futhi nengoma akayidlalayo iyavumelana nokuthi usekhulile, utshele abathandi bomculo wakhe ukuthi bamukelekile ukuba bengagxeka la bengaboni kahle khona.

 

“Ingoma isabalele nezwe lonke. Nginethemba lokuthi wonke umuntu osezitholele eyakho ujabulile ngendlela ingoma imphethe kahle ngakhona”.

 

“Thinake ekade sadonsa kulo mkhakha, asinalo uvalo siyazicelela kunina bendlu kaShaka ukuthi nigxeke la nigxeka khona niphinde nincome la nincooma khona”.

 

“Sicela isigxeko ezakhayo ngoba nathi sisakhula siyathanda uma umuntu ezogxeka ngokwakha kanti futhi siyalalela bese senza lokho abakufisayo abathandi bomculo wethu”.

 

“Kumanje nje ngingasho ngithi kwathiwa angithathe ingoma ngiyikhuphulele kwa Jan nangempela ngakwenza lokho kumanje bathokozile abantu ikakhulu labo ababefisile ukuthi ikhuphuke”.

 

“Ziningi ke izindlela zokuzitholela eyakho nawe ngoba isabalele iNingizimu Africa yonke. Ungathintana nobaziyo abasondelene nami noma abaziyo ukuthi itholakalakanjani kanti nasekhasini lami kuma social network zikhona izinumber” Kubeka uDlubheke.