Inqamula mazwe ekaSjava

Le ngoma kaSjava isaqhubeka izitholela ukuthandwa kakhulu eNingizimu Africa namaphethelo. Lo mculi osanda kuhlabana ngendondo kuma SATMA awards wasebenza ngokukhulu ukuzimisela ekuthenini le ngoma ibe kuleli zinga ekulona njengamanje. Uyizwa idlalwa izwe lonke kanti nendlela abegqoke ngayo

 

kuma SATMA akulonyaka yamenza wathandwa kakhulu. “Indlela abegqoke ngayo uSjava yenze nathi thina mabhinca sabona ukuthi asimncinyane endimeni yomculo. Phela ngeke sakuphika ukuthi ugodo lujwayeleke kakhulu ngapha ngakithina”.

 

“Indlela akangichaza ngayo ngaloluya suku yenza ngibone ukuthi lento kawood isaya kude kakhulu. Bese ngimbongela uSjava ngale ngoma yakhe edlalwa umhlaba wonke kumanje. Noma ungaya emakhaya uzofica ihamba phambili, uye emadolobheni ufice kukhalwa ngendoda endala ekhalela umawayo”. Kubeka Ibhinca lenkani umfoka Zondo oLundi.

 

“Mina njengoMthandeni umfoa Manqele ngizothanda ukubonga ngiphinde ngiyinxuse le nsizwa enguzakwethu kwezomculo ukuthi iyibambe apho nje ngoba nami ngihleli ezwini”.

 

“Asikwazi ukuyekelela okwakithi kubukeleke phansi. Ngajabula kakhulu mhla ngimbona engena estage ethatha indondo egqoke kahle kanjeya. Ugodo phela luyadlisa kakhulu manje. Kunezinsizwa ezilingisayo laphaya komunye wemdlalo edlalwa kumabonakude ezingahlukani naleli bhulukwe ngithi phambili ngoFezile noSkhaleni”. Kubeka Igcokma.

 

“Impela le nsizwa isimele nathi ematekisini ngithi nje le ngoma yayo engathi ingahamba kakhulu kunakuqala ngoba yafike yasimela nauma awards. Ngezwa igama losomatekisi lihambela phezulu ngenxa kaSjava”. Indodendala kangaka kubeka uSizwe umfoka Xulu

Categories Uncategorized