Inhlinini yoxolo isagijima

Akwandile ukubona icwecwe liqeda imnyaka ize mningi noma ibembili isashisa bhe. Lento eyenziwa Inhlinini yoxolo part 2 ithatha ukuqopha umlando.

 

Akudlali ukuqashwa komuntu okwedlula abantu abasanda kukhipha amacwecwe amasha. uKhuzani ngeke kwaphikwa muntu ukuthi uyena ongenhla ngengoma njengamanje la emculweni kaMaskandi.

 

Ukuqashwa kwakhe ngisho kuma awards asezingeni lomhlaba kuvele kubonise ukuthi uwudlal yedwa lomdlalo. Sesingasho sithi akasena ntanga.

 

“Futhi okuphikayo lokho akathathe intambo azihunge ngoba nempumputhe iyabona manje ukuthi ngingenhla ngengoma. Buka nje khona manje bahambe inqina kamabuyaze le koKapa.Sebekhalela noma ngabe yini ezobafaka estage bedlale bakithi ngoba indlala yemcimbi ibhokile”.

 

“Ngithe uma ngibona uQhosha ehla endizeni ezifihle ubuso engafuni ukubonakala ukuthi uahmbele ubala ngathi mina ya ibambe ngakho ngazihlekela”.

 

“Angisho ukuthi ngiyahambisana nalento yokukhohliswa kwabaculi bakithi kodwa ngifisa bazi ukuthi akuyona yonke imcimbi okumele bayisukumele phezulu. Kunezinto okumele uzibuze zona ngaphambi kokuthi uhambele umcimbi”.

 

“Ngeke ngakhuluma ngazo noma kanjani ngoba zibucayi kodwa kumele bebhekisise ngoba bazodlala ngabo abantu”. Kubea uKhuba.