Impucuzeko Maskandi Festival

Lona umcimbi waminyaka yonke obanjwa njalo ngonyaka. Lo mcimbi ubuvame ukubanjelwa ngaphandle kwenkundlakazi eseThekwini yebhola lezinyawo. Ibanjelwe ngaphandle kwale nkundla iminyaka eyisikhombisa. Okuthe ngonyaka wesikhombisa kwafika lowo owabe

 

engumengameli kuleli ubaba uMsholozi. Ngokubuka ubukhulu bomcimbi kanye nesasasa lawo, waba nozwelo uma ebona abantu bemi ngezinyawo kuze kuse ngoba kuyamiwa laphana ayikho indawo yokuhlala.

 

Wabe esexoxisana nomhleli walo mcimbi ubaba uMcineka bavumelana ngokuthi bazokhuluma nomaspala weTheku ukuze lo mcimbi ubanjelwe ngaphakathi eMoses Mabhida kusukela ngonyaka ka-2019.

 

Nebala kwaba njalo ngoba kwabe sekumenyezelwa ukuthi lomcimbi wesi-8 uzobanjelwa ngaphakathi kuleya nkundlakazi. Kwabathokozis kakhulu abathandi bomculo lokho babona ukuthi abalahliwe kanti futhi bayacatshangelwa nabo njengabathengi bamathikithi.

 

Asephumileke amathikithi alo mcimbi kanti ahamba ngenani elihle kakhulu. Kulindeleke ukuthi umcimbi wakulonyaka ubesezingeni ongakaze ube kulona njengoba ziqhubeka kahle kakhulu izinhlelo zawo.

 

Impucuzeko kanye nabahleli bayo babize abaculi abaningi ukuze bezobamba umhlangano ubizwa nge-media briefing, nokubikwa ukuthi wahamba kahle kakhulu. “Umhlangano esibenawo nabaculi kanye nabe media uhambe kahle kakhulu”.

 

“Sibonga kubo bonke abaculi abadele konke banikela kuwo lo mhlangano ngoba sikwaze nokuthola imbono emningi evela kubona njengabanikazi noma abanandisi balo mcimbi. Sinxusa abathandi bomculo ukuthi bephume ngobuningi babo bethenge amathikithi ukuze lo mcimbi ubeyimpumelelo njengaminyaka yonke”. Kubeka uMcineka.

 

“Ngizothanda ukubonga nami njengoba ngakhethwa ukuthi kube imina engipromotha lo mcimbi bese nginxusa kubathandi bomculo enhla nasezansi ukuthi bephume ngobuningi babo. Sekukuhle kakhulu manje ngoba ngeke besama ngezinyawo kuze kuse. Sibonge nakwabeMpucuzeko ukuthi benciphise abalingisi balo mcimbi”. Kusho uQHosha.