Imnandi yonke eaMthandeni

Istayela sezinja sithatha ukubanda ezitolo. Akukhalisi ke nokho ukubanda kwayo ngoba wamemezela ukuthi ulishayile igolide. Impumelelo enkulu kakhulu leyo endimeni yomculo njengoba sekwanda ukuthengwa komkhopho nje.

 

Ukumemezela komculi ethi ushaye igolide kudinga ukushayelwa ihlombe. Singeke sazike ngoba iqiniso ibuye ingezwani nalo le nsizwa yaseMdletsheni. Ithande ukuba umlilo wamaphepha yathengwa kakhulu ngesikhathi isanda kuphuma yase ifadalala kalula kanjalo nje.

 

“Angazi abathi iphelelwa amandla bakushiso yini lokho. Abathandi bomculo wami bawuthenga noma bafaka ama-order ingakaphumi album. Kuyaye kuthi uma isiphumile beyithathe ubuthaphuthaphu”.

 

“Sikuphike isidingo sokuthenga into osunayo vele? Angisho ukuthi ngithini kodwa indlela ehambe kahle ngahona iyangenelisa mina angikhali ngalutho. Abezindaba bayohlala benjalo ngeke saphika nabo. Uyazi nawe sisebenzela izwe thina baningi abahlomula ngathi”.

 

“Bayeke nabo bondle imndeni yabo ngento engekho siyashesha thina ukuxola. Sbaxolela same time, sharp”. Kuphetha Igcokama.

 

“Ngisho njengaye nami umfoka Manqele ngithi ayikho leyonto yokutho ihamba kancane. Phela ngeke sathenga into esesiyidlalile akaselona ivukane uMthandeni”.

 

“Amavukane acela ukuthengelwa kaningi ngoba esafuna ukuhlafuna phela kusanzima nokuqashwa kubona. Uma usuyinkunzi asikh isidingo sokukhalela imali yecwecwe ngoba usuke uzoyithola vele ezindaweni la ozoqashwa khona”. Kubeka induna.