Igalelekile Indlabeyiphika yangempela

indlabeyiphik

Indlabeyiphika yengempela – Kophela sofana. Sezize zafika lezo nsuku esezilindwe isikhathi eside la endimeni yomculo. UMajotha umculi osekhulile impela la emculweni kanti uyaziwa ukuthi akayishayi neze ingoma encane. Lo mculi

 

sekunesikhathi ecelw abathandi bomculo ukuthi akhiphe noma kabili ngonyaka, kwazise uyakwazi ukucula ingoma ejabulisa abantu njalo nje uma ekhiphile. Kugcine kuvuma ukuthi akwenze lokho

 

njengoba ezokhipha le album nje. UMajotha uthi ukhethe ukuzibiza ngeNdlabeyiphika yangempela ngoba sekukaningi ezwa abaculi bezibiza ngaleli gama kanti livele lingelakhe. “Noma ungalalela ama album ami amadala kusukela ngisathi Thulu ngasho”.

 

“Kungimangazile ukuzwa sekunomculi osekhiphi album yakhe yesibili wazibiza ngami. Ngithe angingalwisi muntu ngoba angiyena umuntu wodlame kodwa angazise abantu ukuthi imina Indlabeyiphika yangempela. Bonke laba abanye amafake ami”.

 

 “Isizathu sokukhipha leli cwecwe, kushuthi ngike ngakhuluma nabantu ngacela nezinsizwa engisebenzisana nazo ezikwaziyo ukusondela kubantu zizwe uvo lwabo zibe sezingitshela ukuthi kuyavela kubathandi bomculo ukuthi kuyenzeka ungasithandi isitayela somculi thizeni kodwa ulangazelele ukuzwa umculo wakhe”.

 

“Ngibe sengikusukumela phezulu lokho ngathi angikhiphe le album bese iba nestayela esihlukile kulena ethi UMajotha ephuma ekupheleni konyaka. Engizama ukukusho ukuthi ngifuna abathandi bomculo wami bethole ingoma ehlukile kulena engivele nginayo”.

 

“Le album ziobe imnandi yonke kanti ngizoyiletha mina kubantu njengenhlala yenza. Ngizya eGoli ngiye futhi naseThekwini ukuze abathandi bomculo bayithole ezweni lonke”. Kubeka uMajotha.