Majotha ‘Unkonka ogoqe kathathu release date

daearr

Konakele mhlaka 6 Decemcer 2019. Igcokama elisha ngapha, uMajotha ngapha. Zibanga igama. Omunye Indlabeyiphika omunye Indlabeyiphika yangempela, kazi iyozala nkomoni. “Kunjengoba sengimemezele. Noma kanjani mhlaka 6 kuZibandlela abathandi bomculo bazobe bezitika ngengoma enkulu ehlala inkulu njalo yomculi abamthandayo nabamuzwa kangcono kunabanye ngoba yena unengoma enkulu kuneyabo. Ngiyezwa ngandlebenye kuthiwa akumina ngedwa engikhipha ngalolosuku angindaba ke futhi nanalokho ziyoshiyana ngomshefezo”.

Recent Posts

 

“Engingakusho nje ukuthi uma kunomculi okhipha kanye nami ngalolosuku uyobe evelelwe ngoba eyami ingoma eyobe idla umhlanganiso. Thula ulalele emarank nasemataxin ubuye uzongitshela ku inbox ukuthi uzweni. Unkonka uzobe ugoqe kathathu. Ngichazwa ukuthi lesi sihloko sikhethwe abathandi bomculo ngoba besizwa ukuthi sishaya khona. Ngithike kunina nonke nina bakaPhunga noMageba kunjalo mhlaka 6 akusadluli nakancane iyeza inkunzi yenu”. Kusho uMajotha.

 

EzeGcokama elisha ziphume celeni uma ziyizwa le ndaba. “Ngeke athengwe muntu lomuntu. Ubhayize kakhulu bekungamele akhiphe kanye neGcokama elisha. Angazi ngingenza njani ukuze abaculi bakithi befunde ukuzibona ukuthi bakuliphi izinga ngokwengoma. Awukwazi ukuziqhathanisa nezinkunzi ezifana nabo Mthandeni noKhuzani ngoba bayathandwa kakhulu labo bantu uma kukhiphe bona kuma yonke into”.

 

“Siyazi ukuthi uMaskandi umculo wamashinga nezinsizwa kodwa after all bacula nje, badinga imali. Umculo uyibhizinisi. Ngiyakhathazeka kakhulu emoyeni uma ngibona abaculi abanekhono njengoMajotha behluleka bencama ukumaketha umculo wabo ngendlela. Ekugcineni kukhala bona futhi bethi bayacula kodwa abathengwa kanti ibona abangakwazi ukukhetha usuku lokukhipha” Kusho uMhlengi Mhlengza.

Uhambe kahle owokukhumbula Ibhova

75557481_2636559886400639_3675835266221735936_o

Umcimbi obuhlelwe Umzinyathi District wokukhumbula lowo owabe eyinkosi kaMaskandi uMgqumeni Khumalo uhambe kahle kakhulu. Ngokusho kukaJezekhulu Mseleku, uthe kubathokozise kakhuluukubona umndeni wakubo uhlangene kukhona nezingane zeBhova ukuzobungaza umcimbi omkhulu wokukhumbula umfoka Khumalo. “Ayikho into ethokozisa njengokubna umndeni wakho uhlangene”.

“Ngidlulisa amazwi okubonga kakhulu kuMzinyathi District namaphethelo ngendlela owusingathe kahle ngakhona lo mcimbi wokukhumbula umfwethu. Ukuhamba kwale nsizwa kuhlala njalo kusenza sizibuze ukuthi kazi ukube usekhona ngabe ikuphi lento akahamba wayishiya isivele isikuleliya zinga ngesikhashana nje esingatheni ekhona endimeni”.

 

“Bekukhna zonke izingane zakhe sakuthanda lokho njengomndeni sabonga, namanje sithi lokhu abasenzele khona engathi inkosi ingababusisa kwande okufana nalokhu kungagcini ngoba kuhle sikubonile. Ukukhunjuzw kwabantu ngegalelo lomculi noma lomuntu thizeni owenza into enhle esaphila kuhlala njalo kuyinto ethokozisayo leyo”.

 

“Bese ngithatha leli thutshana ngemvume yakho ngizicelele ukukhumbuza abathandi bomculo wabafana beBhova ukuthi simatasa sehla senyuka sigcwala izinkalo namathafa sibenzela into enhle. Sibhizi senza umusic video womculo wethu. Sicela ukwesekwa abathandi bomculo wethu namhla siwukhipha ngoba siyazi ukuthi asindawo ngaphandle kosizo lwabo”. By Mseleku.

Lizocula nendodana Igeza

dfgbdf

Zifikile izinsuku zokupheka estudio. Igeza lakwaMgube nalo njengamanye amaciko lingene estudio ngenhloso yokujabulisa abathandi bomculo walo ngezikhathi zamaholidi kaDecember. Uthi umfoka Mgube kulokhu uzobe ebadida kahle ngoba uzobe ebophele indodana yakhe akayizalayo ukuze kugcwaliseke ukuthi ingoma ikhona kuleliya khaya.

“Ngibuya estudio bengiyofaka iphimbo engomeni enkulu engiza nayo kulama holidi. Okungithokozisa kakhulu ukuthi kunengoma engizoyicula nendodana yami engiyizalayo”.

 

“Lokho kimina kuyintokozo enkulu ngoba kuzophikiseka lesisho esithi umfundisi akamzali omunye umfundisi. Indlela enenkono ngakhona le nsizwa angazi kwanami ukuthi ngithini. Ngizocela nje ukubazisa abathandi bomculo ukuthi kulonyaka ngibuye ngamandla”.

 

“Kahle kahle kunezingoma ezithile ezizobe ziculwa uyena kanye undodana ngayo njalo inhloso yokuthi akhule azi ukuthi lelibhizinisi elinzima kangaka liphathwa kanjani”.

 

“Nathi sakhuliswa obaba basifundisa umhlaba, namhlanje ingcabha isele ngakithi yokuthi siyothi sabafundisani abafana bethu. Inkulu ingoma esiza nayo nondodana sicela ukwesekwa abathandi bomculo”. Kusho Igeza lakwaMgube.

Uzokhipha elishisa bhe uMalahle

69271810_2102541263184766_5736970563830677504_n

Kuzoduma izulu kubemanzi phansi mhlaka 27 September 2019. Lo mculi owazakhela igama elihle kakhulu endimeni ngama album amnandi esingabala kuwo lena ethi isitsha senja, uzodedela elinye icwecwe lakulonyaka ngenyanga ezayo. Uthi ufuna ukwenza into engakaze yenzeke ngoba ezokhipha nje kanti useyazi ukuthi iziphi akazogadla ngazo. Abathandi bomculo abasakhoni ukuzibamba ngendlela asebejahe ngakhona ukuzwa loluju lwengoma.

“Ngizoqala ngokubonga kubona bonke asebethe bawuhlaba bawulawula ngale album yami ezayo mhlaka 27 September njengoba usushilo. Ngingakusho kugcwale umlomo ukuthi abathandi bomculo bazothola enkulu ingoma”.

 

“Sebeshilo ukuthi sebekhumbule isigqi sami ngoba ngisahleli esigqini sikaMaskandi kanti nengoma enkulu ikhona la kimi. Angizimisele neze ngokubaphoxa ngoba ngiyazi ukuthi bathembele kimina kanti nami ngithembele kubona”.

 

“Kule album kungenzeka ngipike abaculi abathile kodwa angikathandi ukukugqamisa lokho ngoba angithandi ukuyikhulumela emlilweni. Kodwa yona izobe isezingeni eliphezulu kakhulu”.

 

“Isihloko sizomenyezelwa kanti ne-cover bazokwaziswa ukuthi iphuma nini uma sekusondele. Angithandi ukubaphekela ukudla okungavuthiwe kahle yingakho ngithe angilinde ngikhiphe masekupheleni konyaka”. Kusho uMalahle

Ngizwe Mchunu Maskandi Festival

Capture

Lowo owabe engumsakazi wesiteshi esikhulu kuleli Ukhozi FM, usethathe isinqumo sokwenza umcimbi waminyaka yonke ozoqala kulonyaka ngenyanga ka October. Lo mcimbi obizwa ngokuthi Ngizwe Mchunu Annual Maskandi Festival uzobanjelwa eThekwini kanti amathikithi azotholakala ukuphela kuka-August eComputicket.

 

“Ngithe angisithathe lesi sinqumo ngoba umculo wesintu ngiyawuphila kanti futhi ngiyawuthanda”.

“Nawo ngokunjalo uphila kimi kanti nesintu nje sonkana ngiyasithanda kakhulu. Ngithulile ngabuka ngabona ukuthi ngeke kungisize ngalutho ukuziqhelelanisa namaciko esintu ngoba ayangithanda nami ngiyawathanda”.

 

“Ngibe sengithatha isinqumo sokwenza into eyohlezi njalo ingisondelanisa nawo sibe ndawonye sishaye ingoma sijabulise abantu. Lona kuzoba umcimbi wokuqala kulonyaka wama-2019 kanti uzobakhona mnyka yonke”.

 

“Okuningi sizokhuluma ngakho uma izinsuku sezisondele nabathandi bomculo sebaqalile ukuzitholela amathikithi ukuze beyojabula kanye nathi ngalolo suku. Ngizocela kakhulu kuZulu omnyama omhlophe ngenhliziyo ukuthi bewamukele ngezinhliziyo ezimhlophe lo mcimbi”.

 

“Ungowabo awusiwona owami. Ngizonxusa kakhulu nakuwo kanye amaciko omculo wesintu ukuthi bewamukele bephinde bewuthokozele lo mcimbi ngoba uzothatha umculo wethu uwubeke ebalazweni, nokuyilapho engikholwa ukuthi sonke sifisa ukuwubona ukhona”. Kusho uNgizwe.