Idla lubi ekaSongqongqo

ewf

Akafikanga kodwa ungene ngondlovu iyangena uSongqongqo. Kule album yakhe entsha, uthe akavele alikhuphule ngamandla igiya lengoma.

 

Kubashiye bethokozile abathandi bomculo lokho ngoba sekukaningi bekhala ngengoma encane kusukela ngesikhathi sePhasika.

“Ngizothanda ukudlulisa amazwi okubonga kubona bonke asebethe bazitholela icwecwe lami kule album yami entsha esihloko sithi ‘Amathemba othando”.

 

“Bese ngemvumo yakho mfwethu ngicele ukubazisa abathandi bomculo enhla nasezansi ukuthi le album ayigcini ngokutholakala kuma CD noma ezitolo zomculo kuphela”.

 

“Bengazitholela kalula bezihlalele emakhaya ngokuvakashela izindawo zokuthola umculo emafonini ezifana nalezi ezilandelayo”.

 

“Iyatholakala kuma digital stores, itunes, deezer, google play and many more. Ngizocela ukuthi uma sebezwile bese bengivakashela ekhasini lami kuma social network bebeke uvo lwabo ngoba ngisebenzela bona”. Kusho uSongqongqo.

Imnandi yonke eaMthandeni

Istayela sezinja sithatha ukubanda ezitolo. Akukhalisi ke nokho ukubanda kwayo ngoba wamemezela ukuthi ulishayile igolide. Impumelelo enkulu kakhulu leyo endimeni yomculo njengoba sekwanda ukuthengwa komkhopho nje.

 

Ukumemezela komculi ethi ushaye igolide kudinga ukushayelwa ihlombe. Singeke sazike ngoba iqiniso ibuye ingezwani nalo le nsizwa yaseMdletsheni. Ithande ukuba umlilo wamaphepha yathengwa kakhulu ngesikhathi isanda kuphuma yase ifadalala kalula kanjalo nje.

 

“Angazi abathi iphelelwa amandla bakushiso yini lokho. Abathandi bomculo wami bawuthenga noma bafaka ama-order ingakaphumi album. Kuyaye kuthi uma isiphumile beyithathe ubuthaphuthaphu”.

 

“Sikuphike isidingo sokuthenga into osunayo vele? Angisho ukuthi ngithini kodwa indlela ehambe kahle ngahona iyangenelisa mina angikhali ngalutho. Abezindaba bayohlala benjalo ngeke saphika nabo. Uyazi nawe sisebenzela izwe thina baningi abahlomula ngathi”.

 

“Bayeke nabo bondle imndeni yabo ngento engekho siyashesha thina ukuxola. Sbaxolela same time, sharp”. Kuphetha Igcokama.

 

“Ngisho njengaye nami umfoka Manqele ngithi ayikho leyonto yokutho ihamba kancane. Phela ngeke sathenga into esesiyidlalile akaselona ivukane uMthandeni”.

 

“Amavukane acela ukuthengelwa kaningi ngoba esafuna ukuhlafuna phela kusanzima nokuqashwa kubona. Uma usuyinkunzi asikh isidingo sokukhalela imali yecwecwe ngoba usuke uzoyithola vele ezindaweni la ozoqashwa khona”. Kubeka induna.

Uzokuphinda lokho uMzukulu

hb

UMzukulu akafikanga ugalelekile. Kuhlale kunconywa ama album amnandi nashaya esikhonkosini kodwa le kaMzukulu ngathi igijima kwelinye izinga.

 

Akubona ubuciko bengoma lobuyana enye into nje. Abawuvali umlomo abalandeli ngendlela abazizwa beneliseke ngakhona ngale album.

 

 

“Ngithe uma ngiyizwa okokuqala bengilindele ukuthi ngizolokhu ngithi forward njengenjwayezi kulo mculo kaMaskandi. Ngifike ngajabha uma ngithola ukuthi imnandi yonke ngeke uwushaye nakanye lo forward. Kuyint enhle nesingathanda ukuyibona iqhubeka le yokuthi abaculi bezinikele uma bengena estudio ngoba siwuthenga ngezimali esizithola kanzima lo mculo wabo”.

 

“Kuba nzinyana khona uma sekumele uncome ngoba phela asikhoni ukubagxeka ngoba nabo basebenza kanzima. Kunzima ukungena estudio uphume nento entsha njalo nje engakaze izwakale ndawo”. Kubeka uMaqhude.

 

“Ngithi angithathe leli thuba ngidlulise ukuthokoza kwami ngendlela engizwe ngayo le album entsha kaMzukulu. Kuyakhomba ukuthi umfana usephuza esizibeni eside manje la kuphuza khona inyoni enomlomo omude”.

 

“Ukungena ngaphansi kwe IGP kubasizile abafana. Buka into eyenziwa uDumakahle ngonyaka odlule iyamangaza. Uphinde uzobuka into eyenziwe uMzukulu kule album esikhuluma ngayo ikwelinye izinga. Ngeke ngikungabaze ukuthi inkulu into ezofika noDumakahle wakulonyaka thula nje ubuke”.

 

“SIyabonga kakhulu kubaculi uma besijabulisa ngalolu hlobo ngoba siyawuthanda lo mculo. Sithatha sijabhe uma sizolindiswa isikhathi eside ekugcineni kuphume ingoma encane. Benza kahle abafana kumele sibethulele izgqoko sibanike into uma ibafanele. Cha mina ngiyabanika umqhele wamaqhawe manje bakhombisile ukuthi sebezinkunzi”. Kuncoma uNjezele umfoka Sothole.

 

“Ngizosho njengabafwethu abaqeda kukhuluma nami ngithi phambili ngoMzukulu. Wathi uma eshaya leya ngoma eyadlalwa ngisho emamoshari ngathi mina hau lomfana kwangathi uzogcina enyakazisa amabhokisi kuphume abantu phakathi uma esenza kanje phela nazo azifunanga ukusaa ngaphandle uma kudunuswa”.

Uhamba yedwa uMashelela kwenomlayezo

rftyg

Imangaze abaningi ingoma kaMashelela. Esikhathini esiningi akuvamanga ukuthi usheshe uthole umlayezo osobala nojulile engomeni kaMasandi. Abathandi bomculo abawuvali

 

umlomo ngento abayizwe kule album kaMashelela esihloko sithi isihwele seshende. Lo mculi ushaye ingoma enkulu kakhulu kanti nomlayezo 

 

akawudlulisayo uyisimanga. Uma engaqhuba kanje baningi abazodlela ogageni.

“Kungithokozise kakhulu ukuzwa ingoma enkulu kangaka kulensizwa. Ikakhulu njengoba kuyinto eyivela kancane nje ukuzwa umlayezo kulo mculo wanamuhla. Phela sesiyaye sithenge nje silalele ngoba kuyathengwa kodwa sesijaha ukuzwa ukuthi ubani utheni kubani”.

 

“Akubanga njaloke kuMashelela njengoba umlayezo uwuthola kusukela engomeni yokuqala kuze kufike kweyokugcina ungakaze weqise nayinye”. “Uma engayibamba la akekho oyoba untanga yakhe emnyakeni engemngaki ezayo. Le nsizwa iqala ukucula ngangithi izosimoshela nje into yethu kanti angibuzanga elangeni”.

 

“Kuthe uma sengithenge le cd yakhe ngoba ngayikhipha nje impela esitolo ngayilalela, namanje uma uma ngiyilalele ngizizwa ngivuseleleka. Ngifisa sengathi nabanye abathandi bomculo bengathenga ama original belalele bephinde bexhase abaculi bakithi abasebasha ngoba nabo isinkwa sabo lesi”.

 

“Ngeke sivuke siyofesa sonke abanye bethu baziphilisa ngamakhono abo abazalwa nawo. Kuyathokozisake ukuzwa ikhono elinje ngoba baningi nabo ophoqi khono la emculweni sibabonile sathula nje ngoba siyazi bayazama nabo imsebenzi ayikho”.

 

“Ngimfisela inhlahla sengiphetha umfana engathi engaqhubeka njalo nje acule into ephilayo njengalena ukuze umculo wakhe uhlale ukuleli zinga okulo njengamanje”. Kubeka impemvukazi inhlebe yakoJobe eMsamo.