Khuzani “Ngeke ngigadle Osduma ngabanye

73314636_814567462308573_3898262637409992704_o

Zisele zingama 28 kuphela izinsuku ngaphambi kokuba kudume izandla kudume ihlombe umhlaba wonke njengoba indlovu yaseNdlovini izodedela icwecwe elinamandla kakhulu mhlaka 29 November 2019. Lo mculi sekumthathe isikhathi eside kakhulu ukuthi akhiphe icwecwe elisha ngendlela yokuba matasa nomcimbi omkhulu ekuqaleni konyaka. Uthi uzoququdisa uvoicemail kuphela kule album ngoba usekhathele abantu abakotelayo ukuze badume.

 

“Indaba yoSduma ngabanye angiyingeni kwayona. Ngiyazi njengoba bengisho mihla namalanga nje balindele ukuthi ngizobaphendula njengoba kuzodilika umthangala nje mhlaka 29 kanti cha angikhoke lapho. Into engizoyenza kulonyaka ngifuna idide abaningi kakhulu ngoba lento yokukotelisa abantu ijika idle mina. Mhlaka 29 November noma kanjani iyenzeka lento ngizobe ngishaya abantu ngengoma”.

 

Umfoka Mpungose akathandanga ukuchaza ukuthi kungani emane wangaya at all emcimbini kaNgizwe obubanjelwe eThekwini eCurries Fountain. “Kunezinto okumele uzigweme uma ungumuntu. Yebo abaningi bathi sibulala uMaskandi ngalento kodwa nami ngingumuntu ngiyadinga ukuthatha izinqumo ezifanelekile ukuze impilo iqhubeke”.

 

“Ngangimenywe emcimbini weJazz eMlazi lapho engangena khona kwajabula abantu. Kuyangithokozisa ukuzwa ukuthi umcimbi kamkhaya wami wahamba kahle nakuba ngizwa ngandlebenye ukuthi abaningi bahamba bengasatholanga okungena ephaketheni. Akuzonake kodwa ezami lezo. Ezami zithi mthandi womculo faki order lakho enduneni yakho ukuze uzitholele ishisa le album”. By Khuzani.

Uhambe kahle umcimbi kaNgizwe

73349275_2604959206264309_6921698646316548096_o

Umcimbi kaNgizwe Mchunu obungowokuqala kulonyaka uhambe kahle kakhulu. Lo mcimbi obubanjelwe eCurries Fountin kubikwa ukuthi akukho okubi okwenzekile ngaphandle kwevideo ethilendayo kumanje kumasocial media ethi kunabaculi abadlalele ubala ngaphandle kwemali. “Angikwazi mina lokho. Ubani othe kunabaculi abafike bengamenyiwe? Phela mina lezinto zakofacebook ngibuye ngingazinaki Ngiyezwa kuthiwa kunevideo ethilendayo kodwake angikho vele lapho umcimbi uba nabantu

ababhekene nezinto zonke ezizokwenziwa kuwo. Ezinye zazo yikho ukuhola kwabaculi. ENgingakubieka izwe lonke ukuthi umcimbi uhambe ngendlela ebengifise ukuthi uhambe ngayo akukho la ngikhala khona. Ngizodlulisa okukhulu ukubonga kubaculi abadele konke abebengakwenza bakhetha ukuzohlanganyela nathi singamabhinca basijabulisa zathokoza izihlwele ebeziphume ngobuningi”.

 

“Ngibonga angikhawuli kubathandi bomculo abafikile ukuzojabula kunye nabaculi ababathandayo. Ngibone nakubantu bonke nje abenze lomcimbi waba impumelelo. Ngiyabonga kuMfanuphetheni umfoka Zulu. Le nsizwa sibambisene nayo kahle kakhulu nasekukhankaseni besinayo namanje sisabambisene. Kodwa engibabonga kakhulu abathenge amathikithi bazongena enkundleni ngba ngaphandle kwabo ngabe awubanga impumelelo lo mcimbi”.

 

“Ngibonga nakubaxhasi abangixhasile ukuze ngikwazi ukufeza zonke izidingo ngoba inhloso ngqangi ukujabulisa abaculi kanye nabathandi bomculo. Ayikho into engijabulisa njengokubona abantu bami mina nkosi yabo ngoba phela ngiyinkosi yamabhinca bejabulile. Leyo nhlokomo abayenza uma kungena abaculi enkundleni ish lukhulu kimina. Kuyakhomba manje ukuthi iyakude lento yethu nomculo wesintu”. By Ngizwe Mchunu.

Kuhle ukuzivocavoca by Mthandeni

69321965_1392406867580292_756465335644717056_n

Usekhethe ukujoyina labo abajimayo umfoka Manqele. Uthi ayikho into ebaluleke njekuzivocavoca uma ungumuntu, ikakhulu uma ungumculi ngoba kuyasetshenzwa. Uthi inhloso enkulu yokuthatha lesi sinqumo engasho ukuthi wenzela ukuthi uma ziqahthiwe afike ekulungele nangomoya ukugijima laphana phambi kwezihlwele ngoba zisuke zikhokhile zizobuka ukuthi ugijima kanjani.

“Lesi isinqumo esihle kabi engisithathile ngoba sinemphumela emihle kuphela. Umzimba ojimayo awungenwa kalula imkhuhlane kanti kuyasiza nasekuthenini ukwazi ukugida isikhathi eside. Kungaba kuhle kakhulu uma kule ndima yethu”

 

“singazijwayeza ukujima ngoba singabaculi bakashameni. Ushamenike udinga sengathi ungaba nomoya uma uzogida ngoba kugcina sekuhefuzeleka phambi kwabantu ungasakwazi nokukhuluma kanti bayafisa kakhulu ukuzwa uvo lomculi uma ebadlalela”.

 

“Kuyangithokozisa ukubona umzimba wami uyivuma lento engifuna uyenze. Akukabi isikhathi eside ngiqalile kodwa umehluko usukhona okusho ukuthi lento idinga ukuzinikela kuphela”.

 

“Iyashisake nengoma koMacekeceke, ngifisa sengathi abathandi bomculo bengajima bejime bese bengena ezitolo zomculo bazitholele leli cwecwe elihleli phezulu njengamanje ezingomeni ezidla ubhedu”.

 

“Ngiyathandake ngoba mina ngiyisilomo ebantwini, into uma ngike ngayenza ingena igxile nasezinhliziyweni zabo. Ngithi ababukele nakhuke okuhle kakhulu bakwenze nabo ngoba akukhethi bala lamuntu”.

 

“Ukujima kusiza wonke umuntu nabo abathandi bomculo kungakuhle uma bengazisondelanisa nezindawo la kujinywa khona ukuze imzimba yabo ihlale iphephile”. Kusho Igcokama.

Bekufinywa ngendololwane kwaMpungose

edrtf

Kahle kahle bekufinywa ngedolo, indololwane ivele yabancane kakhulu akwaze kwafinyeka ngayo. Inyama bekuyidulu zabasali, iziphuzo kuyinto esiyoze ilahlwe. Angisayiphathi eyephalishi nezoso zakhona. Umfoka Mpungose uthathe isinqumo sokuvakashela ekhaya la akakhulela khona kuyodliwa nje inyama.

 

Kubikwa ukuthi kuhambe kahle konke ngendlela abekade efise ngakhona.

“Ngibonga kubo bonke abebekhona ngenkathi sisika iqatha ekhaya la engakhulela khona. Bekumnandi kudelile zidla izinsizwa nezintombi nabo bonke ebebekhona. Bathokozile bonke abantu bathi Khuba siyabonga”.

 

“Ngisemalungiselweni okukhipha isihloko se-album yami entsha elindelwe izwe lonke ngoba kuyaziwa ukuthi mhla kuphuma yona kokonakala kakhulu. Ngize ngelinye igiya kulo nyaka ngoba ngizoyidedela ngo-November”.

 

“Kothi bekhipha bobe bezama ukugqiba umgodi omkhulu kakhulu okungasoze kwaba lula neze ukuthi bewugqibe. Le album yakulonyaka ngiyayesaba kwamina ngoba kuningi engikubonile kulesisi khashana ngisamile ukukhipha ngenxa yokuba matasa ngezinto eziningi ebengizilungisa”.

 

“Ngathembisa abathandi bomculo wami ukuthi angizukukhipha ngoGood friday ngoba ngangimatasa ngilungiselela umcimbi omkhulu ongakagqitshwa lutho nanamhlanje”.

 

“Kunjalo ke njengob ngathi ngizokhipha ukuphela konyaka nje, sekunjalo ke akusajiki akusena turning point. Ngifuna beze bevume ukuthi ngiyinkosi yabo, nongayidli inja uyolala eyidlile mhla kuphuma le album”. Kusho uKhuzani.

Ubafuna beyimbumba uKhuzani

67241322_788968821505814_111069765535006720_o

Usethathe isinqumo sokuvele ewuyeke lo mncintiswano wasesangweni umfoka Mpungose. Ekhuluma nabathandi bomculo wakhe ubabuzile ukuthi bakubona kunjani ukuthi abacele manje ozakwabo behlangane babe imbumba. Lokhu ukusho ngoba uyabona ukuthi akasayitholi ndawo ichallenge.

 

“Ngiwudlal ngedwa manje lo mdlalo. Sikuphi isidingo

“sokulokhu ushayana nabantu njalo nje engathi balele phansi? Abavele behalngane manje bebe imbumba ngoba isono phela manje lesi. Sicabanga nokuthi sibayeke ke beshayane bodwa singawungeleli lo mncintiswano wokubalwa esangweni”.

 

“Sekuyazwela phela manje. Ngizozwa umbono wama-Blue Nation ukuthi wona abona kanjani ngoba cha mina sengithanda ukuyehla lenqola ngoba njalo nje sivele siqhamuke nento entsha bese sibashaya”.

 

“Okufike kungihlekise tu ukuthi njalo nje uma ngibashayile bavele bethi ngithwele. Yazi umuntu avele akhombise nje ukuthi useyakwesaba kodwa engafuni ukulimisa ngesihloko”.

 

“Uma ama-Blue Nation ethi asiqhubeke sibambise elenjelane kulungile phela imlando vele sisazimisele ngokuyiqopha. Nginawo kodwa wona umuzwa wokubaxolela kodwa ngokomlando cha ngifuna beze bethi tswi sesivuthiwe”. Kusho uKhuzani.