Majotha ‘Unkonka ogoqe kathathu’

75584998_2705284376200079_4275855679375278080_o

Sezihubela sakusha. Sekusele kancane lidume izulu libalele ilanga njengoba unyka ugoqwa nje. Ugoqwa nje, uza nezimnandi endimeni yomculo njengoba sazi ukuthi lezi izikathi zokudla kwendlebe. UMajotha ongomunye wabaculi abavunyiwe kakhulu ngengoma enkulu nenomlayezo oyisimanga kule ndima uselumemezele usuku azkhipha ngalo kanye nesihloko. “Kushuthi ngike ngathatha isikhathi ngakhulumisana nabathandi bomculo wami

 

ngababuza ukuthi isiphi isihloko abangasithanda, ngabanika zaba ntathu enginazo emqondweni. Njengenhlala yenza ke baye banginika isihloko abasizwa sihlabahlosile nabangathanda ukuthi kube isona esiphambili kule album yami. Isihloko ke sithi ‘Unkonka Ogoqe Kathathu’. Okuningike umuntu uyokuzwa engomeni ngoba angikholelwa ekukhulumeni kakhulu kodwa ngikholelwa ekushayeni ingom ngivale umlomo”.

 

“Noma kanjanike mhlaka 10 December 2019 iyaphumi i-CD kaMajotha enezingoma ezizokushiya ubambe ongezansi. Ngiyabonga kakhulu kubathandi bomculo abangiseka kule album engiykhiphe maphakathi nonyaka ngaphansi kwe-album yami entsha ethi Indlabeyiphika yangempela. Ihambe kahle kakhulu leyo album ngike ngafisa nokuyiyeka iqhubeke kodwa abathandi bomculo bathi abafuni ukubulawa indlala ngalamaholidi ngase ngithi angikhipheke”. Kusho uMjaotha.

 

Abathandi bomculo bathi akakwazanga ukucupha izikhala njengoba ezokhipha kanye nezinkunzi sekubhizi. Bakholwa ukuthi bekumele asheshe ayidedele ukuze izodayisa kahle. “Ngiyaphoxeka mina njengomlndeli oqavle wale nsizwa ngoba bengithi izoshesha ikhiphe. Angazike noma isalinde ukuzwa ukuthi uSkhova uza nani yini ngoba cha bekungamele akhiphe ngoDecember”. By Khehloh Mzolo.

Ziyanda izindondo kwaGuqa

shhtr

Zilishumi nantathu sezizonke emnyakeni engemngaki ekhona uKhuzani emculweni. Ngokusho kwenduna yakhe ithe akusamele ngabe kusanomuntu oqhathanisa le nsizwa nabanye abaculi bakaMaskandi ngoba sekucace bha ukuthi iwudlala yodwa lo mdlalo. “Selokhu kwakhothama inkosi kaMaskandi Indidane, akekho osakwazile ukuhlala esihlalweni esifana nalesi okuhleli kusona uKhuzani”.

“Indaba iqale ngonyaka ka2015 la akashaya khona indondo ye-second best selling album kule ndima sabonga singabalandeli sakuthanda lokho. Akugcinanga lapho njengoba waphinda futhi ngawo unyaka ofanayo kuMantshontsho washayi ndondo yebest composer okungeyona indondo evele inikwe noma ubani nje”.

 

“Sengingasho ngithi wayebusa eMantshintshweni njengoba kuthe ngonyaka ka-2016 washaya izindondo ezintathu, eyebest album, best song of the year kanye neyebest selling album. Akuzona izindondo ezitholwa inoma ubani lezo kodwa kumele kube ukuthi zikufanele ngempela ngoba zisezingeni lomhlaba”.

 

“Uthe esuka wangena kuma-Life changers awards washaya ibest Maskandi, washayi young achievers akayinika esandleni isilo smabandla. Uthe esuka wangena kuma-SAMA washay wakhala wemuka nayo indondo yebest Male. Wabuyela kuma-SAMA washaya eyebest Maskandi kuNgelo V”.

 

“Bese kuba ilena akabhaxabula kuyo abaculi abaziwayo kuleli kowe DStv award la akayebhekene khona nabaculi abafana nabo AKA. Ngingabala ngithnini, usenzima kakhulu umfoka Mpungose”. Kusho induna uMsizi Mncube

OlukaMdumazi luphazamisa uGovozile

rjrt

Luya ngokuya luyaphuma esandleni udaba lukaThuthani noMdumazi njengoba seluphazamisa izinhlelo zabanye abaculi abangangene ezindabeni zabo. Ukhala ezimathonsi uGovozile obefise ngakho konke okusemandleni ukuthi kule album yakhe azoyikhipha agijime neqhawe eliselisha nelinekhono elimangazayo kodwa eliphazanyiswa izinkinga zalo nonjiniya.

“Ngizothanda ukuxolisa kakhulu kubathandi bomculo njengoba ngangithembise ukuthi ngizobe ngigijima noMdumazi kule album ezayo. Akusezukwenzeka njengoba bengifisile kwazise ngisebenzela kwaJan nokuyilapho uMdumazi anezinkinga khona”.

 

“Ngibuhlungu kakhulu ngaleya ntwana ngoba ngenze zaba lishumi nantathu izingoma engisebenze kuzo noThuthani ngabe sengigodla yaba yinye ebengazi kakhle kamhlophe ukuthi izongena khaxa kuyona ngephimbo layo elimtoti kodwa angisitholi isikhala kwezinye izindawo”.

 

“Sengivele sengi late kumele iphumi album. Lesi simo singaphezu kwamandla ami ayikho into engizoyenza kuyaphoqa ukuthi ngimshiye ngaphandle umfoka Mhlongo nakuba bebezokuthokozela ukubakhona kwakeh abathandi bomculo”.

 

“Sebeyolala  ngenxeba konuye kulunge ngokuzayo ngoba sonke sikholelwa ekuthenini akukho okungapheli, nekaThuthani noMdumazi iyophela ngelinye ilanga akwazi ukusebenza kulesiya studio ngaphandle kwezinkinga”. By Govosile

Ubaphethe ngeyangonyaka odlule uMpungose

yuhj

Inhlinini yoxolo isabadida namanje Kuyamangaza ukubona ingoma noma icwecwe elakhishwa ngonyaka ophelile lisadla ubhedu namanje. UKhuzani umfoka Mpungose akakhiphanga

 

ngamaholidi ephasika ngesimo sokuthi akasitholanga isikhathi sokungena estudio ngenxa yokuba matasa nokugcwalisa iMoses Mabhida.

 

Kwaba buhlungu kubathandi bomculo wakhe kanye nasezimbangini imbaa ngoba lokho kwaphazamisa ukudayisa kwazo.

 

Bekulindeleke ukuthi indaba yakhe izophupha unyaka wonke ngoba seziyaziwa futhi zijwayelekile izingoma zakhe kwazise sezinesikhathi zikhona. Kumangazile ukuthola ukuthi uyena mculi kodwa endimeni yomculo kaMaskandi oqashwa kakhulu.

 

Sikhuluma nje uyena yedwa umculi iNingizimu Africa yonke ngoba ingaka nje owakwazi ukubizwa azodlala live kuma Awards e-PSL. Waqopha umlando owawungabhekwe muntu wakzise akukaze kwenzeke ukuthi umculi kMaskandi abizwe kuloya mcimbi.

 

“Nami ngangingakholwa futhi ngangingabhekile ukuthi ngingake ngibizwe entweni enkulu kangaka. Akumngani wamuntu ukukhethwa phakathi kwabaculi abangaka ezwenikazi laseMzansi ne-Africa ukuthi kube uwena oyosukumisa isikhulu sale nhlangano enkulukazi yebhola lezinyawo”.

 

“Okwethuke vele akuvamanga ukunakwa nakangako kule ndima yomculo ngoba usakhula lo mculo usabukelwa phansi. Kwangithokozisa kakhulu ukuthola ithuba elifana naleliyana kwazise nami ngisengumfana osakhulayo. Ngisabonga namanje ezikhulwini zonke zale nhlangano ngithi isandla seqa ikhanda ngoba lokhu abakwenza kwenza

 

umculo wethu uthole ukuhlonipheka uphinde waziwe endimeni yomculo wonkana. Ngisazoqhubekake ngithi Izwe elikaKhub, ngiphinde ngithi inhlinini yoxolo sesikhathele ukuyikhuluma kuze kufike isikhathi lapho ngibuyela khona estudio ngiqede nendlala engizwa kukhalwa ngayo ngoba ewu ziningi izinyembezi”. Kubeka uKhuzani.

Ulenyusile izinga uMlungu

6fty

Sekuvele sekonakele ezitolo zomculo mthandi wengoma. Le nsizwa ezibiza ngoMlungu ikhiphe icwecwe elimnandi ngendlela emangazayo. Engasaqalike nokho, njengoba nale

 

yokugcina akagcine ngayo ukukhipha isashisa namanje. Kunengoma ethi sengiyahamba ungakhali sthandwa sami esanconywa nanamuhla kanti iyona eyenza abantu baba nothando lwale nsizwa

enekhono elimangazayo. “Njengoba ngicula nje ngenzela bona abantu ukuthi bethole into abayifisayo. Inhloso yomculo ukudlulisa umlayezo Kuyaye kumangazeke nokho ukuzwa abaculi befudumeza izingoma zakudala bekhohlwe ukuthi lowo mculi owaqopha leyo ngoma ngaleso

 

sikhathi kwakuno mlayezo akayefuna ukuwudlulisa uhambisana nento eyayenzeka ngaleso sikhathi”. “Uzwe umculi ejabula efa uma ezwa kuthiwa ingoma yakhe iyathandwa kanti hhayi ngoba bethanda umlayezo ukuthi iyabakhumbuza ukuthi konje kwake kwaba nje.

 

Ngiyaye ngizibuze umbuzo ke mina ukuthi laba abanezimo nabo kumanje ziyokhunjulwa ngani zona uma kungekho mculo noma kungekho ngoma ehambisana nazo”. “Ngibe sengithatha leli thuba ngangena estudio ngathi angishayele abantu ingoma emnandi ezobenza bezizwe bebusisekile”.

 

“Le album imnandi yonke kanti idlulisa umlayezo kubo bonke abantu. Ayigxilile ohlangothini olulodwa kodwa ijikajika nabo bonke abathand nabalalei bomculo ibathinte ngkwahlukana kwabo”.

 

 “Njengoba uke washoke bhuti, igcwele kumanje ezitolo zomculo bayazazi abathandi bomculo bazoyithola kanti babhaliwe nabantu abangaxhumana nabo ukuze bezitholele ama original odwa”. Kubeka uMlungu.