Icelwe impinda eyaseNdlovini

rege4

Ubashiye bebambe ongezansi abafundi baseMangosuthu uKhuzani. Lo mculi ufike kwasukuma ngisho amafresher athi nangu Khuba. Akazibekanga neze phansi njengoba lokho kwenze bonke abafundi bemcele impinda. Umholi weqembu labafundi akawuvalanga umlomo ngokwenzekile izolo. “Ngiyabonga kubo bonke abafundi abaphume ngobuningi bazosaphotha lo mcimbi omkhulu kangaka obuhlanganise izinkunzi zomculo wesintu”.

“Njengoba kuyinyanga yamagugu esintu nje sithe singabafundi bale nyuvesi ake senze into ezosenza siziqhenye ngobuthina. Ngibonga angiqedi kulezi nsizwa zomculo wesintu ezingashongo ukuthi ngeke zihambele umcimbi wezingane kodwa zadela konke ebezingakwenza kuyisonto zafika futhi zawenza zawenzisisa umsebenzi”. Kusho upresident

 

UKhuzani kumthokozisile kakhulu ukuba ingxenye yaloya mcimbi. “Ngeke ngawaqamba amanga, lo mcimbi ubusezingeni ongeke washo ukuthi uhlelwe abafundi. Ngithe noma ngingena estage ngezwa ukuthi ngisendawe la engizothi noma ngidlala ngigiya ngiqephuza ngizizwe ukuthi ngidlalela abaholi, omama, obaba odokotela, onjiniyela, othisha, amanesi bakusasa”.

 

“Isandla sedlula ikhanda kubahleli baloya mcimbi. Engathi into enjeya inganda ezikhungweni zemfundo ephakeme ngoba uma lento ingangena igxile entsheni, kuyohkomba ukuthi umculo wethu awusoze washabalala nanini”. By Khuzani

Wenze ezibukwayo uPotso

hsg

Umfoka Ngobese uPotso ushaye imvunulo kwachazeka ngosho izimbangi zakhe. Lo mculi ngesikhathi enandisa emcimbini omkhulu emele uMaskandi ushaye ingoma enkulu ethi ‘Nkosi sikeleli Africa’.

 

Bakuthandile kakhulu abathandi bomculo akwenzile kusukela emvunulweni kuya ku-LIVE performance.

“Potso is the king of live. Ongakafuni ukukuvuma lokho akavele athathe intambo azihunge ngoba lo mfana uhleli kulento ingeyakhe. Into akayenze ngesikhathi edlala live kuloya mcimbi ayikaze yenziwe mculi phambilini. Uma ekhona okuphikayo lokho akaveze noma ivideo sibone ukuthi ikuliphi izinga”.

 

“Uwumele kahle uMaskandi emcimbini omkhulu njengaloyana. Nengoma akayidlalile ivele yakhomba ukuthi usekhulile impela kule ndima. AKukho lula ukukhetha ingoma ozoyidlala uma ubhekene nesimo esifana nalesiayana”.

 

“Ziningi zimnandi izingoma zikaPotso kodwa ukhethe leyana ngoba ubazi kahle kamhlophe ukuthi lento akazenzeli yena kodwa ingeyethu sonke. Nanku nonyaka uyaphela kuzophuma icwecwe nginxusa ozakwethu ukuthi siqhubeke njalo simeseke lomfana ngoba kuyakhomba manje ukuthi akakhethwanga ubuholi bamaGeza kodwa wakhethwa Indidane uqobo”. Kusho uVeloh Bhengu.

Ihamba negazi ekaNtencane

drgg

Kuthokozise abaningi ukubona umfana osemncane endimeni yomculo eshaya ingoma enkulu kangaka.

 

UNtencane wenze ezibukwayo kule album yakhe entsha sha esihloko sithi ‘Uboya Enkomeni’. Bayithokozele kakhulu abathandi bomculo nkalo zonke.

“Kufanele ibathokozise abathandi bomculo ngoba angidlalanga ngamandla amai kanti futhi bengizimisele ngokuthi ngibenzele into ezobenza bewuthande kakhulu ngaphezu kwalokhu abawuthanda ngakho umculo wami”.

 

“Kuyangithokozisa kakhulu ukuthola izincomo zehla ngapha nangapha ngoba lokho kungipha amandla okusebenza kanzima kakhulu kunalokhu ngokuzayo”.

 

“Okwamanje ngisathola izincomo kuphela kubathandi bomculo. Phela thina senzela bona. Kuyasithokozisa ukuzwa uvo lwabo nge-albume entsha, ikakhulu mina engisamncane kule ndima”.

 

“Ukubezwa bekhuluma ngengoma yami kungipha amandla kanye nokuqina nokukhula endimeni ngazi kahle ukuthi ngihamba la bethanda khona”. Kusho uNtencane.

Iyadliwa indwangu kwaGuqa

67241322_788968821505814_111069765535006720_o

Umfoka Mpungose akawini nje kuphela ngoba bebaningi abagqoke umfaniswano wakhe kulowo mcimbi kodwa indwangu egqokwa khona ibashiya bemangele bonke.

 

“Sekumele abahleli bemcimbi besibeke unobuhle noswenka manje sizitike nathi njengabalandeli bomculo. Siyaziqhenya kakhulu ngendwangu esiyigqokayo kodwa manje akukho la sithola khona

ukukhuthazeka nathi ukuze siyigcine lento isezingeni. Uyabona lombala o-Blue uma uzowudla nento emhlophe ngezansi ukwenza uzibone umamaphakathi nezulu elincane”.

 

“Ngizothanda ukumcoma le nsizwa yakwaMpungose ngokukhetha umbala omuhle aknje osenza sizibone ukuthi sibahle uma siphakathi kozakwethu. Kuyisifiso sami ukuthi kubekhona umncintiswano wethu thinabalandeli wokugqoka”.

 

“Noma kungasabanga onobuhle noswenka ngoba lokho siyaye sikubone escathamiyeni kodwa kubenento nje engatheni ezosikhuthaza ekuthengeni umbala womculi esimthandayo”.

 

“Asesabi lutho kwaGuqa siyazi siphethe abantu abakwaziyo ukuqhathanisa ukotini kugcine kuphuma into efana nalena oyibona esithombeni ngenhla”. Kubeka uMathangetshitshi.

Uqedile estudio uDumakahle

67647122_2334844523266710_5373832264364851200_o

Uthembisa enkulu ingoma umculi kaMaskandi owazakhela igama ngengoma enkulu eyadlalwa unyaka wonke ethi Amadodana Amahlanu. Useqedile estudio uDumakahle ngengoma okumele ayikhiphe ngo-August 2019.

 

Ngokusho kwenduna yakwaGuqa uMsizi Mashiyentombi Mncube, le album iqukethe izingoma ezimnandi zodwa njengenjwayelo.

Le nsizwa ithe uDumakahle uselinde nje ukuthi abaculi akabapikile befake lezo ngxenye zabo abazovela ngazo kuleli cwecwe akakholwa ukuthi lizozidlela amahlanga kulo nyaka wonke nje jikelele.

 

“Ngizbazisa ngokukhulu ukungathemelezi abathandi bomculo kanye nezakwaGuqa zonke engaziyo ukuthi ziyamthanda kakhulu lomfana ukuthi i-album isiphelele. Sekusele nje ukuthi kuzwakale amaphimbo amtoti azofakwa abaculi akakhethe ukubapika kulonyaka uDumakahle”.

 

“Singakuthokozela ukuzwa ukuthi bona abathandi bomculo bengafisa ukumuzwa egijima nobani kulonyaka ngoba sonke siyamazi ukuthi eyakhe ingoma isezingeni lomhlaba”. Kusho uMsizi.

 

Izinsolo zithi lo mculi kungenzeka ezwakalise iphimbo likaDlubheke njengoba naye enze njalo kweyakhe akayikhiphe ngephasika. Kodwa akuvamanga ukuthi kuhambe kanjalo ngoba umculi usuke azi ukuthi ingoma yakhe uma ikanje, kulowo shuni ingazwakala kahle uma kungangena bani kueyo ngoma.