Uphekwe ngomhluzu womunye

75642472_1409906842503840_2080425288520433664_n

Akumcimbi liyabhubha nonyaka. Njengoba unyaka usuzilahla kunina nje, umcimbi uphekwe ngomhluzu womunye. Kuyintokozo enkulu kubaculi lokhu okwenzekayo ngoba kuyacaca ukuthi amaholidi azobafica liqinile iphakethe. Umhleli womcimbi obhekwe abaningi Igoduka Music Festival uthi kuyamthokozisa kakhulu ukuzithola ebhekene nendaba enkulu kangaka ngoba lokhu kukhomba ukuthi umcimbi nomcimbi kumele ukhombise

 

ukwenyusa izinga. “Njengoba imcimbi imningi kangaka nje ngibala umcimbi kaShwi noMtekhala ozobe usegoli. Abalandeli babhekiwe nakhona lapho. Nanku omunye kuDr 3 seconds nakhona kubhelwe abalandli ukuthi bethenge amathikithi bese kuba ukuthi ke ubani oyisho kahle lento. Uyabona uma sithi ‘Kodwa Yini Sesigoduka’ uvele uzibonele nawe ukuthi ungaphutha ngoba uthi uthembeni ngempela”.

 

“Ziyenzeka eMlazi mhlaka 7 December 2019. Simema bonke abathandi bezinhlobo nhlobo zomculo ezobe zikhona laphana nalabo abazobe befisa ukuzibukela bukhoma abaculi bedlala beshiyelana inkundla ukuthi bephume nkalo zonke bezothokoza kanye nathi. Uyazi ngichazwa yini? Ngichazwa ukuthi kuzobe kuqhuma ibheshu laphana isinene sibuyela eceleni”.

 

“Uthi usamangazwe ilokho kuqhamuke uskin jean nezintombi zama bikini zikushiye unyakazisa ikhanda ungasazi ukuthi ubukeni uyekeni yingakho sithi kodwa yini sesigoduka. Ngalo mcimbi sifuna abathandi bomculo behambe beye emakhaya bethokozile ngoba sonke sazi ukuthi ukuhlabelela kuyamthokozisa nodabukileyo”.

 

“Kunabafwethu okuyilokhu bafika emadolobheni kuqala unyaka abangakaze bawuthole umsebenzi nanamuhla sithi ke kubo abeze kulomcimbi khona bezojabula befise ukuphinda bebuye ngoba sonke asikho la sifuna ukubakhona ngokwempilo kodwa asiyeki ukuzama”.

“Avumelekile ama-cooler box” – Ngizwe Mchunu

73267539_147287616660143_722835423889457152_o

Useqophe umlando umfoka Macingwane ngokufika nento entsha emcimbini kaMaskandi. Ziyenzeka eCurries Fountain eThekwini mhlaka 2 November 2019. Lo mcimbi wokuqala ozokwenziwa uNgizwe Mchunu, usuzitholele ukuthakaselwa abaningi njengoba uMacingwane esevumele ukuthi abathandi bomculo bengene nezicisha koma zabo. “Ngifisa ukubazisa abathandi bomculo ukuthi lo mcimbi uzoqopha umlando njengegama lami”.

 

“Bese ngibanxusa ukuthi njengoba ngivumele ama-cooler box nje angivuleli udlame kodwa ngenzela ukuthi bezithokozise bengaphakathi kodwa bengeqisi phela begcine sebenza okungafanele. Lona umcimbi omkhulu kulonyaka. Sifuna ukuwuvala ngegiya eliphezulu kakhulu. Ngithi abeze bonke kulo mcimbi kodwa bengaphathi izinkomishi ezingama glass noma izinsinjana”.

 

“Kuvumeleke ukuthi kungene kungene izinkomishi ezingama plastic lokhu okubizwa ngama plastic cup. Amathikithi ayatholakala eComputicket ezweni lonke kanti ahamba ngenani eliphansi kakhulu. R100 nje kuphela igeneral kanti R500 kuphela i-VIP, indawo yezicukuthwane ke leyo”.

 

“Okunye engifisa bekwazi abathandi bomculo wesintu ukuthi inkosi yamabhinca uNgizwe uMlando umfoka Macingwane eseNgonyameni, ubahlelele ukuthi bekwazi ukuzizwela ngenkathi zishukana ezikaMagebhula ezagebhula umhlaba kaMaspala kanye neziMpofana ngenkani. Labo abathanda ibhola bekhululeke begcwale ubhavu bazolizwa bukhoma belisheba nengoma”.

Useyilungele Impucuzeko

Usemi ngomumo umfoka Mpungose. Lo mculi osanda kugila izimanga emela indima yalo mculi kuma awards amakhu enhlangano yebhola lezinyawo kuleli, uthi noma ngabe sekukusasa.

 

“Ngicabanga ukuthi kwangisiza kakhulu ukuyodlala kuma awards ebhola lezinyawo ngoba umsebenzi wami weMpucuzeko wenzeka kalula manje”.

 

“Ngizwa nginokubadabukela laba abathi bazokwazi ukumelana nami kulo live engifuna ukuyobhubhisa ngawo laphana. Mfoka Mcineka zidedele ndoda ziqhuthane amakhizane ngoba kade zafunana. Uyabona kulokhu ngifuna kujaje ngisho encane ingane ngoba vele ngeke bengenze lutho ngokuba nabalandeli abaningi”.

 

“Yayisho uma seknjenake Indidane ithi ‘Abazame okunyeee, Ehe!’. Nami ngisho njalo ke manje qhawe lami ngithi la owangibeka khona kuyashisa kodwa nginawo futhi maningi amanzi okucisha lowo mlilo. KwiMpucuzeko kuzocaca ngoba ngiyezwa kunendoda engifuna iqhude”.

 

“Angisho kabi kodwa ngithi nongayidli inja uyolala eyidlile ngempelake kulokhu ngoba angithetheleli ngishaya ingoma kuphela plus ngiyazizwa ngivuthiwe ku-live”.

 

Lo mculi onokuzethemba okungaka uwasho lamazwi nje, akazibekile neze phansi umkhaya wakhe uKhangelani umfoka Mhlongo njengoba ecije ezinjjo nje ethi kokhetha ukhethi kwiMpucuzeko mhlaka 201 July 2019. Unxuse abathandi bomculo wakhe ukuthi begqoke bezimisele ukuze kucace ukuthi lento ingeyakhe wayinikwa abalele.

 

“Nginesicelo esincane nje engifisa ukusidlulisa kubahlei bomcimbi oMcineka nethimba lakhe. Kulonyaka ngicela bebhekisise. Angisho ukuthi ababhekisisi kule eminye iminyaka kodwa ngizwa ngisindwa isicoco nje ngathi iyolala eShobalenyathi le ndondo enkulukazi yendebe yomhlaba endimeni kaMaskandi. Mina njengesilo ngithi ayigubhe ibheke khona”. Kubeka uDSD.

Lutho namanje Abangani Bakhe

Leli qembu elasungulwa uNgiga Ndlovu owayengumngani omkhulu kaMgqumeni usevele wacwila nje. Leli qembu lasungulwa kokuthi kukhotheme inkosi yoMaskandi. Zaba ningi izinkulumo ezavela ekuphumeni kwayo kwazise yayibe inothe ngezingoma ezshiywa Ibhova emshinini.

 

Le nsizwa yakwaNdlovu ekhulele kwelakwa Sithole eMsamo sigodi ingomunye wabaculi owayesondelene kakhulu neBhova kanti kuningi eyakufunda kulona. Kuthe ngonyaka odlule yakhomba umngani wayo omkhulu Igcokama ngomunwe yagdla kuye.

 

Bonke abake bazama ukugadla leya nsizwa bavele baphupha nje esikhaleni. Kubukeka sengathi uyafisa ukulungisa izinto umfoka Manqele ngendlela akaposta ngakhona izithombe akayezishutha noJaiva besabambisene ngoba naye uJaiva wagadla kwigcokama.

 

Bekulindeleke ukuthi kuphume icwecwe eliphuma njalo ngephasika elithi Abangani bakhe kodwa akubanga njalo.

 

“Ngiyazi ukuthi balindele lukhulu abathandi bomculo wami. Ngiyazi ukuthi ngibakweleta into enkulu. Angisho ukuthi ngithini kodwa yona izofika ingoma noma nini kusukela manje”. Kusho uNgiga.

 

Kuyaxaka khona ukuthi kungani lezi nsizwa esizithembe kangaka zivele zisphoxe nje. Kuye kube kuhle ukuthi umculi akuveze abhlale noma kuma social media ukuthi kungani engangenile estudio.

 

“Ngivumelana nawe lapho mfoka baba. Bayazi labaculi ukuthi ngesikhathi sephasika sisuke silindele lukhulu. Kufana nango December. Phela thina ingoma siphila ngayo. Uma sishoda ngayo sisuke sishoda ngento enkulu. Siyazicelela ukuthi bezame ngakho konke okusemandleni ukuthi bewakhiphe lama cd”. Kubeka uNdabinde umfoka Gumede.

Ligijima kukhale abafana Igeza

ali mgube

Idla ubhedu eyeGeza lakwaMgube

Zithole ukugxekeka izihloko eziningi ngaleli phasika. Iningi lazo bezithanda ukungajwayeleki kodwa zagcina zijwayeleka ngoba bekwazile ukuzichaza abanikazi bazo. Uzokhumbula isihloko ebesidla

 

ubhedu kakhulu sesitayela sezinja. Kanti nesika Ali umfoka Mgube bekukholakala sengathi ngeke

siphusheke kahle ngoba kade sithanda ukusho into engajwayelekile. Kubadidile abaningi ikakhulukazi abaculi ukuzwa ukuthi lezi zihloko

 

zihamba kahle kakhulu emakethe. Igcokama lalishaya igolide kanti naye umfoka Ndukuzempi uyayincoma eyakhe uthi imenzele omuhle kakhulu umsebenzi. Lo mculi oseneminyakana impela ekhona endimeni uthe akakhali ngalutho ngendlela akabona izinto zihambe kahle ngakhona kule album yakhe yakamumva.

 

“Ngeke ngiqambe amanga. Lwake lwangishaya lona uvalo uma ngizwa abantu bethanda ukukhuluma kabana ngalesi sihloko sami. Phela singabaculi babantu siyalalela uma abantu bebeka imibono yabo. Bangitshela nami bathi ngizodlalwa kanjani emsakazweni ngoba phela ngeke umsakazi ekwazi ukubiza isihloko sale album”.

 

“Ngathi ukuthuka mbijana ngabuye ngathi no phela sengimdala la endimeni ngeke ngithi ngimdala kangaka ngibe ngithi ngizocula into ehlambalazayo. Nangempela kuthe uma sebeyizwa abantu ukuthi ayethuki muntu futhi ayihlambalazi muntu bayithokozela kakhulu. Namanje nje isahamba kahle kakhulu ezitolo ngisazikhalelake nokho kubantu

 

ukuthi beqhubeke bewuthenge umculo wami ngoba phela thina asisebenzi kumlungu. Umsebenzimwethu esithola ngawo ukuziphilisa sakhe nemizi yobaba iwo wona lo. Ngiyaye ngiphatheke kabike uma ngizwa umuntu encoma ethi lishayile Igeza lakwaMgube kanti usho udlali fake yami”. Kubeka Igeza lakwaMgube.