Isiputshukile eyezeNdidane

fgd

Aputshukile ‘Amazinyo Abushelelezi’. Ezibuhlungu zithi sekwenzeke iphutha kwaphuma ingoma emnandi yezNdidane eyisihloko sale album ethi ‘Amazinyo Abushelelezi’. Ucwaningo lusaqhubeka kanti uPotso uzwakalise ukuphatheka kabi okukhulu. “Bafwethu angibingelele ekuseni nje kusa bese nginazisa nganazi izindaba ezibuhlungu ezithi sekwenzeke iphutha kwaputshuka ingoma. Ngihlangabezwa izinduna zithi zizwa le ngoma isigcwele kuma social media asazi kwenzeke kanjani. Ngithi anginazise ukuthi kunganimangazi lokho ngoba yiyo yona siphatheke kabi ngoba iphume ngesandla sobunxele”.

Recent Posts

 

“Ngiyadumala kakhulu ngokuthi le ngoma iphume kanje kodwa sisazama ukuthola ukuthi kwenzeke kanjani ngoba besithi zonke izikhala sizivalile nje. Maduzane nizozwa ukuthi kuqhubekani nge-album yonke mhlawumbe izodedelwa maduzane lungakafiki usuku obekumele idedelwe ngalo kodwa angisho ngoba uphenyo lokuphuma kwale ngoma lusaqhubeka. Zimbi zona izindaba kodwa ingoma imnandi uzozizwela nawe mthandi wengoma”. Kusho uPotso.

 

Badinwe bathelwa ngamanzi abathandi beZendidane uma beyizwa le ndaba ngoba bezwakale sebethi “Kuyacaca ukuthi kunenyoka ekhona ngaphakathi eDown town efuna ukuputshuzela uJulukile le ngoma. Sibuhlungu emoyeni kodwa futhi siyathokoza uma kuputshuka into emnandi kanje ngoba ayi imnandi Commander mfana khuphuka kuleyo ndawo”.¬† Kusho uLungisani umfoka Zondi.

 

Iteki Le Commander Ximba lithi lishaqekile uma seliyizwa le ngoma isiculwa abanye abaculi engabala kubo uSomnandi noShwi. “Ngishaqekile mina ngoba bengazi ukuthi ayikaphumi le ngoma. Ukuyizwa isiculwa oSOmnandi noShwi, nginayo ngisho ivideo yakhona becula kodwa ayikho clear kangako”. Kuphetha Iteki.

Luzidlela amahlanga olukaTshatha

yguhb

Umsakazi omkhulu kuleli uTshathugodo umfoka Ngobe osakaza izinhlelo ezimbili okhozini fm ulale emamatheka emveni kokuba kwenziwe izibalo zabalaleli bezinhlelo zakhe. Luhambe phambili ngenani elikhulu uhlelo lwakhe lwasekuseni njengoba luqangqalaze ngo 3.6 million wabalaleli. Akugcinanga lapho njengoba ephinde wazithola esehambela phezulu ohlelweni lomculo wesintu oludumile kuleli uSgiyangengoma.

 

“Ngizwa ngifikelwa izinyembezi zenjabulo uma ngicabanga ngale ndaba. Ngizothanda ukubonga kakhulu kubaleli okuyibona abenze kwaba nje. Ngaphandle kwabo asindawo thina basakazi. Lezi zindaba zingenze ngabona ukuthi uNkulunkulu emuhle njalo akasoze wamlahla umuntu”.

 

“Ngiphinde ngibonge kakhulu kubaphathi bokhozi okuyibona abangumhlahla ndlela nenqubekela phambili yalesi siteshi esezandleni zabo. Ngivale ngeziphalaphala engibambisene nazo ngenkulu inhonipho nokwazisana nokubambisana ngithi kuMaBiyela noKaMckenzie unwele olude zintokazi siqhubeke njalo nje sibambisane ngalendlela”.

 

“Ngingashiyi ngaphandle oproducer bethu okuyibna abaqinisekisa ukuthi sisakaza into eyiyona ngithi engathi uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba engasibamba asibophe ngebhandi likamoya asenze sibe moya munye njalo ukuze siyiphathe ngobunono lento. Isifiso sami ukuyibona iqhubeka lento, ukhule umculo wamabhinca”.

Uyincomile uBobo eyoMacekeceke

54rt

UBobo umfana wepiki ongumculi kaMaskandi ogijimile nezinkunzi ezimbili okuyiNdidane kanye noMgqumeni, uphumele eshashalazini wathi uyaphikisana nalaba abathi babhimbile oMacekeceke. Leli qembu elisha nesangene kanye vo estudio eliphuma ngaphansi kukaMthandeni Manqele lithole ukugxekeka ngendlela elishaye ingoma encane ngakhona. Ekhuluma nabathandi bomculo umfana wepiki uthe uke walilalela kahle

leli cwecwe wayizwa yaba yinye ethi ‘Dali Nguwe’ wezwa ukuthi zishayile lezi nsizwa. “Ngike ngathola ithuba lokuhlala nalezi nsizwa ngabe sengilalela ingoma yazo nginethuba lonke lokuzizwa. Bekungesikhona ukuthi ngijaja ozakwethu kodwa bengilalele nje ingoma ngoba besindawonye sizinsizwa”.

 

“Ngizothanda ukubethulela isigqoko abafana ngoba basaqala kanti kunengoma laphana engadingi ukuthi uyilalele ngendlebe yokujaja kodwa uyilalele njengoba usuke ulalele wonke umculo kaMaskandi”.

 

“Ngakolwami uhlangothi ngibheme ngakholwa mina angazi laba abathi incane ingoma kulezi nsizwa ukuthi bezwe ngayiphi indlebe. Le ngoma ethi ‘Dali nguwe’ ingithathe yangibeka la ebekumele ingibeke khona. Ngiyazivuma leziya zinsizwa ezisencane endimeni. Uma zingaqhubeka kahle kanje kukude la ziyakhona”.

 

“Ngifisa sengathi singafunda ukwesekana kule ndima yomculo ukuze into yethu izoya phambili. Angisho ukuthi kukhona abagxekayo cha bengibeka nje ngoba ngingumuntu okhona kofacebook oyaye athole uma kukhulunywa abone ukuthi le nkulumo ibhekephi”. By Bobo

Ikati lilele eziko kuMfiliseni

hrth

Ingqalabutho esimkantsha ubomvu endimeni kaMaskandi uMfiliseni Magubane ukhala ngokuhlaselwa indlala. Lo mculi oseneminyaka emningi ekhona kule ndima yomculo uthi usecela noma ubani ongakwazi ukumtakula kulolu bishi amsize ngoba usegcine ekhetha ukuyokwelusa izinkomo.

“Ngiyanxusa esizweni sikaMthaniya enhla nasezansingithi uma kukhona ongakwazi ukuphosa itshe esivivaneni makasize nakhu sengaphenduka umfana wezinkomo ngibe nginekhono elingaka”.

 

“Ngeke ngalibalekela iqiniso, angimile neze kahle ngakwezomculo nasephaketheni. Kubuhlungu ngoba uJehova wangipha ikhono lokucula ngakwazi ukuziphilisa ngalo isikhathi eside kodwa manje akusavukeki la ngikhona”.

 

“Ngigcine ukusebenza kangconywana kade ngiphusha nengqongqo encane uJaiva zimnike, bazokhumbula abathandi bomculo ukuthi besishaya ingoma enkulu kanjani”.

 

“Bese kuthanda ukubanzinyana khona ngakwezezimali kodwa sazama. Akusavukeki ke manje ukuze sikwazi ukuphinda sibezwise lokho esake sabazwisa khona. Yingakho ngila ngizocela ukuthi uma kunendlela yokungitakula besize abantu bakithi”. Kusho uMfiliseni.

Uwafuna onke amagidangoma eBhova

abafana bakamgqumeni

Wathi uJaiva Zimnike cha, angilubeki lapho. Ziphuma ziyashisa ezanamuhla zithi Igcokama elisha lifuna bonke ababegidela Ibhova ukuthi bezogidela yena ke manje.

 

“Ngeke ngakufihla ukuthi uMgqumeni bengimthanda kakhulu futhi ngingazenzisi ngaye. Ngalokho ngichaza ukuthi kuyisifiso sami ukuthola bonke laba abagidela Ibhova ukuthi bezogidela mina ke manje ukuze lingafi igama likaMgqumeni kanye nelami futhi”.

“Ngifisa sengathi ngingathola Iqhude koMaskandi ngoba sengimtholile uShilisi Langa kanti noMthethwakhe Langa ngimbhekile. Njengoba ngizokhipha i-DVD entsha bengifisa ukuthi kwenzeke lokho sengigijima nazo lezi nsizwa ngoba ngifuna ibesezingeni lomhlaba”.

 

UJaiva ZImnike Mzuvukile Khenyeza ushaye phansi kwashunqa wathi ngeke yena afundise umfana isiginci kanye nokucula bese kuthi yena futhi azoba igida  ngoma lakhe.

 

“Isake yenzekaphi into enjalo? Wake wezwaphi ukuthi uthisha afundise ingane maqede leyo ngane izoba uthisha wakhe futhi afundiswe iyona? Lento phela ayihlukile nokuthi uzobe esefundisa mina”.

 

“Mina ngiliqhude koMaskandi, ngiyingqongqo koMaskandi kanti futhi ngeke akubone lokho ngagidela Ibhova mina ngafunda lukhulu ngoba ngangisafuna ukufunda ngakhula ngangaka”.

 

“Lo mfana uma engasazi ukuthi ufunani akayeke. Nginguthisha wakho mfana hamba uyozama abanye cha mina ngeke ukubone lokho never”. Kusho uJaiva Zimnike.