Ijongelihle CD launch

gag

Ikhiphe kanje. Ijongelihle lizohlanganisa abaculi abaningi abadume ngengoma enkulu mhlaka 17 November eGoli eThembisa. Kuloluhlu lwabaculi kuvela amagama abathokozisayo kakhulu abalandeli kwazise abavamile ukuvela emcimbini emningi emkhulu. “Ngithe angicele izinsizwa zakithi engizaziyo ukuthi zinesiphiwo esihle kakhulu ekushayeni ingoma ukuthi zifike zizongeseka kulo mkhankaso. Nginxusa kakhulu abalandeli enhla nasezansi kulolonk elikaMthaniya ukuthi bephume ngobuningi babo bezohlanganyela kanye nathi”. “Ngibophele iskeam esistrong kakhulu ngoba ngivale ngezihlabani ezifana naboSgwebosentambo noBobo umfana wepiki. Izinsizwa lezo ezaziwayo kakhulu endimeni yomculo kanti igama zazakhela zigijima nezinsizwa ezihlonishwayo kule ndima.

Recent Posts

 

Ngiyabonga ukuthi zonke izinsizwa engizicelile zidele konke ezikwenzayo ngoba phela kubhizi ngalamalanga unyaka uphelile kuyaphunywa kuyangenwa estudio. Ngibonga angikhawuli kubafwethu ngokuvuma ukuba nami”.

 

“Kunengoma ethandwa kakhulu abathandi bomculo ethi ‘incane ingoma kubaculi abadumile’ ngithi nje ngalolusuku izobe idlalwa kakhulu ukuze bezithole bethokozile kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Bese ngibonga kubafwethu abathenga umculo wejongelihle ezitolo bafwethu isandla sedlula ikhanda. Angilutho ngaphandle kwenu, bese nginxusa nalabo abasakholelwa ekuthengeni emgwaqeni nabasendelana umculo ngowhatsap ngithi kahleni sizwe sakithi ibuhlungu leyonto”.

 

“Icwecwe lamike lizobe litholakala ngenani eliphansi kakhulu ngicela abathandi bomculo befike ukuze bethole ungqo walo. Iphathana kabi lento yokuzwa unconywa kuma socila network kuthiwa ushayile kodwa ube ungaboni lutho oluza kahle emakethe. Yingakho sikhetha ukwenza wona ama-cd launch lawa ngoba sisuke sibanika thina mathupha abantu umculo ongu original”. By Ijongelihle.

UMzukulu uyivumile ekaMroza

75291704_824851534610706_1333957013243166720_n

Ukuthula kwami akusho ukuthi ngiyisilima, ngiyohlala ngikhala izinyembezi. Le ngoma iphethe umlayezo oyisimanga. Akumangazi ukuzwa uMzukulu ongomunye wabaculi ovunyiwe ngokushaya ingoma enkulu kuleli, ephumela eshashalazini eyigcoba le album. “Ngichazwa indlela akawudlulisa ngakhona umlayezo wengoma yakhe. Ube esevala ngokulanda uzakwethu naye okwaziyo ukungena ahlale entweni

bese kuvele kuthi neh!! Ngithi akakhuphuke njalo umfoka Fakude nokunguyena osahleli phezulu kule ndima yomculo osashaye unyaka ngengoma yakhe esuka kuyo le ndima. Ngike ngazipha isikhathi ngayilalela yonke le album yale nsizwa cha kuthi angibonge ngokudla kwendlebe asenzele khona thina nabathandi bomculo”.

 

“Bese ngimnxusela kubathandi bomculo enhla nasezansi ukuthi imnandi ngokulandwa esitolo sangempela phela ngane zakwethu. Ayikho into ebuhlungu njengokuzwa ingoma yakho idlalwa umhlaba wonke kodwa kube kungekho okukujabulisayo wena mnikazi wayo. Uyabona le ngoma kaFakude idinga thina bathandi bomculo ukuthi siyithathe siyibeke la okumele ngabe ikhona vele”.

 

“Uyabona uma esethi asiyempini ngivele ngikhumbule ezamzukwana madoda ngoba phela lo mculo wethu udalelwe khona vele ukusikhumbuza emumva. Ngichazwa nawukuthi akasuye umuntu wodlame nomuntu owande kakhulu ngomlomo kodwa uhlala ezwini lengoma nje kujabule abantu. Phambili nge-album kaMroza. Izinyembezi zesilima”. By Mzukulu.

Dlubheke – “Ngizogadla bevikile kulonyaka”

75204527_548670732618383_7021236111129182208_o

Kuzobe konakele kakhulu mhlaka 2 November njengoba izinkunzi zomculo wesintu kanye nabathile abasuka kweminye imkhakha bezobe beshiyelana inkundla emcimbini kaNgizwe Mchunu. Umculi osavunywe umhlaba wonke, ikakhulu endimeni kaMaskandi ngokushaya u-LIVe, uDlubheke Khuzwayo uthi akezugcina ngokukwenza lokho akadume ngakho kuphela kepha uzophinda adedele icwecwe lakhe elisha.

 

“Ngifuna ukushaya la bevike khona kulo nyaka. Kuyaye kufuneke sengathi ungavusa izinsizwa ezashaya ingoma nami ngazivuma uma uzokwazi ukumelana nale ngoma engiza nayo kulokhu. Ngikhumbula izinsizwa ezifana naboMuhle umfoka Khuzwayo, nezinsizwa ezifana nabo Kwakhe ngoba akuyona ingoma kodwa inkamba beyibuza le”.

 

“Njengenkosi ka-LIVE, ngizofika eThekwini emcimbini kaNgizwe ngizwise abantu ukuthi u-LIVE udlalwa kanjani maqede ngibanike umsebenzi wami omusha. Ngijabuliswa ukuthi izwe selivumile ukuthi ubani ophethe kulento yokudlala bukhoma. Bese kuba ukuthi le ngoma engiza nayo kulokhu angifune mfana ozonconywa engenze lutho njengenhlala yenza ngoba eyami izobe ingacicizi kodwa ihlala ngqo ekhanda lendoda”.

 

“Ngifisa sengathi ungahamba kahle umcimbi wale nsizwa ngoba bazokhumbula abaningi ukuthi imina umculi owaphumela obala kuqala wezwakalisa ukukhala kwakhe ngokuhamba kukamfoka Mchunu oKhozini. Ngiyathokoza uma ngimbona esalokhu eyibambe njalo njengenkosi yamabhinca nakuba kunzima kodwa uwa evuka nomculo wethu”. By Dlubheke Khuzwayo.

Dumakahle 2019 – 27 September

67647122_2334844523266710_5373832264364851200_o

Sekuvele konakala ezindimeni zomculo wesintu njengoba umculi onguntandokazi ngenxa yengoma yakhe enomlayezo sekumenyezelwe ukuthi iphuma nini. Lo mculi uqale ngokuxolisa kakhulu njengoba ithathe isikhathi eside ukuthi iphume wabe esethi okumjabulisayo ukuthi ifezekile inhloso yakhe yokushaya ingoma esezingeni eliphezulu.

 

“Ngiyaxolisa kakhulu kubathandi bomculo ngokuthatha isikhathi eside ukuthi ngibazwise ingoma ekade beyilindele”.

“Usefikileke manje uMaphathefika uthisha wothisha. Icwecwe lami elisha lizophuma mhlaka 27 September 2019. Bayazike abathandi bomculo ukuthi angigcini icala uma ngibhala. Lokhu abakuzwa kwabachaza bakuncoma ngonyaka odlule kuzobe kuphindaphindiwe kulokhu. Kungiphatha kabike nokho ukuzwa abantu abayiphoqayo lento bedlala ngezindlebe zabathandi bomculo”.

 

“Mina angizelanga ukuzobhora abantu kodwa ngizobanika lokho okubafanele ngoba bangabelungu bethu. Kungangithokozisa kakhulu ukubabona bengixhasa ngama CD angama original. Njengoba izophuma nje le CD, ngizocela kakhulu kubathandi bomculo ukuthi bengamukele njengoba benza ngonyaka odlule”.

 

“Kubuhlungu bafwethu ukuzwa ingoma yakho idlalwa umhlaba wonke kubatshazwa ubukhulu bengoma yakho kodwa kube kungaqhubeki kahle emakethe. After all iyona ndlela esiziphilisa ngayo lena yekhono esazalwa nalo. Asiyanga kumlungu ngoba saphiwa ikhono kwathiwa sophila ngalo siphiwa umdali”.

 

“Mhlaka 27 September ngizocela ukuthi kubreakeke irecord, imane idayise kakhulu ngosuku ephume ngalo le CD ngoba cha, hhayi noKhuzani umfoka Mpungose uncoma nje yingoba uzwile ukuthi kuqukethweni laphana”. By Dumakahle.

Kuqhathwe izinkunzi enyuvesi

tyjy

Kuzobe kudedelwe udedi enyuvesi yakwa Zulu-Natal mhlaka 7 September 2019. Amaciko kaMaskandi esingabala kuwo uNavigator Gcwensa, Khuzani Mpungose, Mzukulu, Ntencane namanye amaningi athokozile kakhulu ngokuqhathwa nezinkakha ezihlonishwayo endimeni yomculo wonke jikelele kulele.

“Kungithokozisile kakhulu ukuthola ithuba lokugijimisana nezinkunzi ezaziwayo nezihlonishwayo endimeni yomculo kuleli. Ngiyethemba umcimbi uzohamba kahle kakhulu njengoba uzobe uphethwe ilowo owake waba umsakazi kaSgiyangengoma oKhozini u-BK”.

 

“Ngizocela kubathandi bomculo wami ukuthi befike ngobuningi ukuze loya mcimbi uzobonisa ukuthi nathi kule ndima yomculo asibancinyana. Zobe zididyelweke e-Gate 10, kula esohlangana khona nezami”. Kusho uNavigator Gcwensa.

 

UKhuzani unxuse ama-Blue Nation onke eThekwini namaphethelo ukuthi aphume ngobuningi ukuze umcimbi uzobonisa ubukhulu bale ndima yomculo.

 

“Ukufika kwabo ngobuningi buzokwenza ukuthi lento ingene igxile nasezinhliziyweni zamanye amastudents ukuthi umculo wethu lona ungene shi entsheni nabo bewuthande. Kungiphatha kahle ukuthi sizobe sididiyelwe nezinye izindima zomculo okusho ukuthi kobe kukhona yonke inhlobo yomlandeli”. Kusho uKhuzani.